Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 13. listopadu 2015

17. listopadu 2015

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 13. listopadu 2015 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se zvýšil o 0,6 mld. EUR na 263,3 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
13. listopadu 2015  reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 6 dní 141 mil. USD 148 mil. USD

Tyto výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,4 mld. EUR na 358,2 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 0,1 mld. EUR na 1 055,6 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 16,7 mld. EUR na 81,6 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 0,5 mld. EUR na 337,5 mld. EUR. Ve středu 11. listopadu 2015 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 61,5 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 62,5 mld. EUR se splatností sedm dní.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala na téměř nulové úrovni, pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo přijato 187,6 mld. EUR (oproti 187 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 14,2 mld. EUR na 721,9 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 13. listopadu 2015 Rozdíl v porovnání s 6. listopadem 2015 – nákup Rozdíl v porovnání s 6. listopadem 2015 – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 20,8 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 10,0 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 134,1 mld. EUR +1,6 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 14,8 mld. EUR +0,1 mld. EUR
Program nákupu – veřejný sektor 419,1 mld. EUR +12,6 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 123,0 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 3,8 mld. EUR na 488,2 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 348 850 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 290 627 2 259
  2.1 Pohledávky za MMF 78 604 48
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 212 023 2 211
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 40 285 −1 942
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 20 447 −226
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 20 447 −226
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 525 286 1 076
  5.1 Hlavní refinanční operace 62 532 1 064
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 462 721 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 33 12
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 135 362 451
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 1 080 171 14 602
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 721 944 14 249
  7.2 Ostatní cenné papíry 358 227 354
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 25 152 0
9 Ostatní aktiva 216 193 −2 750
Aktiva celkem 2 682 374 13 471
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 055 563 125
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 675 951 −3 179
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 488 184 −3 805
  2.2 Vkladová facilita 187 599 616
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 167 10
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 4 982 −110
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 172 442 18 109
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 81 619 16 692
  5.2 Ostatní závazky 90 823 1 417
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 41 349 −109
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 976 −81
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 6 427 −184
  8.1 Vklady a ostatní závazky 6 427 −184
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 59 202 0
10 Ostatní pasiva 216 546 −1 100
11 Účty přecenění 350 735 0
12 Kapitál a rezervní fondy 97 201 0
Pasiva celkem 2 682 374 13 471

Kontakty pro média