Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 13 ноември 2015 г.

17 ноември 2015 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата която приключва на 13 ноември 2015 г. показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се увеличава с 0,6 млрд. евро до 263,3 млрд. евро.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
13 ноември 2015 г.  6-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 141 млн. щатски долара 148 млн. щатски долара

Тези транзакции по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,4 млрд. евро до 358,2 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 0,1 млрд. евро до 1055,6 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 16,7 млрд. евро до 81,6 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 0,5 млрд. евро до 337,5 млрд. евро. На 11 ноември 2015 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 61,5 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 62,5 млрд. евро със седемдневен матуритет.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) остава близо до нулата, а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 187,6 млрд. евро (при 187 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 14,2 млрд. евро до 721,9 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 13 ноември 2015 г. Разлика спрямо 6 ноември 2015 г. – покупки Разлика спрямо 6 ноември 2015 г. – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 20,8 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 10,0 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 134,1 млрд. евро +1,6 млрд. евро -
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 14,8 млрд. евро +0,1 млрд. евро -
Програма за закупуване на ценни книжа на публичния сектор 419,1 млрд. евро +12,6 млрд. евро -
Програма за пазарите на ценни книжа 123,0 млрд. евро - -

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 3,8 млрд. евро до 488,2 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 348 850 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 290 627 2 259
  2.1 Вземания от МВФ 78 604 48
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 212 023 2 211
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 40 285 −1 942
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 20 447 −226
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 20 447 −226
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 525 286 1 076
  5.1 Основни операции по рефинансиране 62 532 1 064
  5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 462 721 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 33 12
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 135 362 451
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 1 080 171 14 602
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 721 944 14 249
  7.2 Други ценни книжа 358 227 354
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 25 152 0
9 Други активи 216 193 −2 750
Общо активи 2 682 374 13 471
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 055 563 125
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 675 951 −3 179
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 488 184 −3 805
  2.2 Депозитно улеснение 187 599 616
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 167 10
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 4 982 −110
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 172 442 18 109
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 81 619 16 692
  5.2 Други задължения 90 823 1 417
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 41 349 −109
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 976 −81
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 6 427 −184
  8.1 Депозити, салда и други задължения 6 427 −184
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 59 202 0
10 Други задължения 216 546 −1 100
11 Сметки за преоценка 350 735 0
12 Капитал и резерви 97 201 0
Общо пасиви 2 682 374 13 471

Данни за контакт за медиите