Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 30 oktober 2015

3 november 2015

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 30 oktober 2015 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,3 miljarder EUR till 262,4 miljarder EUR.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
29 oktober 2015  7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 140 miljoner USD 143 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna ovan genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 2 miljarder EUR till 358,1 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 3,3 miljarder EUR till 1 053,9 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 19,7 miljarder EUR till 112 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 10,2 miljarder EUR till 373 miljarder EUR. Onsdagen den 28 oktober 2015 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 65,9 miljarder EUR och ersattes med en ny på 68,5 miljarder EUR med en löptid på sju dagar.

Under veckan förföll en långfristig refinansieringstransaktion (post 5.2 på tillgångssidan) på 21,8 miljarder EUR och ersattes med en ny på 18,1 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) minskade till nästan noll (jämfört med 0,1 miljard EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 157,8 miljarder EUR (jämfört med 169,4 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 12,5 miljarder EUR till 695,7 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 30 oktober 2015 Förändring jämfört med den 23 oktober 2015 – Köp Förändring jämfört med den 23 oktober 2015 – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 20,8 miljarder EUR - - 0,7 miljarder EUR
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 10,1 miljarder EUR - - 0,2 miljarder EUR
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 131,1 miljarder EUR +3,0 miljarder EUR -
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 14,6 miljarder EUR - - 0,1 miljard EUR
Program för köp av offentliga värdepapper 393,6 miljarder EUR +10,6 miljarder EUR -
Program för värdepappersmarknaderna 125,5 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 30,2 miljarder EUR till 474,5 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 348.850 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 289.898 2.560
  2.1 Fordringar på IMF 78.809 186
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 211.089 2.373
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 38.913 −2.627
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 20.179 799
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 20.179 799
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 531.213 −1.108
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 68.451 2.543
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 462.721 −3.626
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 41 −24
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 138.707 1.682
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 1.053.791 10.462
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 695.668 12.493
  7.2 Andra värdepapper 358.123 −2.032
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 25.152 0
9 Övriga tillgångar 218.293 −5
Summa tillgångar 2.664.996 11.762
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.053.867 3.287
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 632.707 18.934
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 474.465 30.235
  2.2 Inlåningsfacilitet 157.834 −11.557
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 408 256
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 5.011 4
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 199.202 −17.243
  5.1 Offentliga sektorn 111.977 −19.668
  5.2 Övriga skulder 87.225 2.424
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 43.008 4.689
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.159 102
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 5.048 130
  8.1 Inlåning och övriga skulder 5.048 130
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 59.202 0
10 Övriga skulder 216.857 1.862
11 Värderegleringskonton 350.735 0
12 Eget kapital 97.201 −1
Summa skulder 2.664.996 11.762

Kontakt för media