Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 30. oktobra 2015

3. november 2015

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 30. oktobra 2015, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zmanjšalo za 0,3 milijarde EUR na 262,4 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
29. oktober 2015  7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 140 mio USD 143 mio USD

Zgornje transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 2 milijardi EUR na 358,1 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 3,3 milijarde EUR na 1.053,9 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 19,7 milijarde EUR na 112 milijard EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 10,2 milijarde EUR na 373 milijard EUR. V sredo, 28. oktobra 2015, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 65,9 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 68,5 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Med tednom je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja (postavka sredstev 5.2) v višini 21,8 milijarde EUR, medtem ko je bila poravnana nova v višini 18,1 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) se je zmanjšala na skoraj nič (v primerjavi z 0,1 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 157,8 milijarde EUR (v primerjavi z 169,4 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 12,5 milijarde EUR na 695,7 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 30. oktobra 2015 Razlika od 23. oktobra 2015 – kupljeno Razlika od 23. oktobra 2015 – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 20,8 milijarde EUR - –0,7 milijarde EUR
Drugi program nakupa kritih obveznic 10,1 milijarde EUR - –0,2 milijarde EUR
Tretji program nakupa kritih obveznic 131,1 milijarde EUR +3,0 milijarde EUR -
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 14,6 milijarde EUR - –0,1 milijarde EUR
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 393,6 milijarde EUR +10,6 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 125,5 milijarde EUR - -

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 30,2 milijarde EUR na 474,5 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 348.850 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 289.898 2.560
  2.1 Terjatve do MDS 78.809 186
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 211.089 2.373
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 38.913 −2.627
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 20.179 799
  4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 20.179 799
  4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 531.213 −1.108
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 68.451 2.543
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 462.721 −3.626
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 41 −24
  5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 138.707 1.682
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 1.053.791 10.462
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 695.668 12.493
  7.2 Drugi vrednostni papirji 358.123 −2.032
8 Dolg širše države v EUR 25.152 0
9 Druga sredstva 218.293 −5
Skupaj sredstva 2.664.996 11.762
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.053.867 3.287
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 632.707 18.934
  2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 474.465 30.235
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 157.834 −11.557
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 408 256
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 5.011 4
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 199.202 −17.243
  5.1 Širša država 111.977 −19.668
  5.2 Druge obveznosti 87.225 2.424
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 43.008 4.689
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.159 102
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 5.048 130
  8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 5.048 130
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 59.202 0
10 Druge obveznosti 216.857 1.862
11 Računi prevrednotenja 350.735 0
12 Kapital in rezerve 97.201 −1
Skupaj obveznosti 2.664.996 11.762

Stiki za medije