Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 30. októbru 2015

3. novembra 2015

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 30. októbra 2015 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa znížila o 0,3 mld. EUR na 262,4 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
29. októbra 2015  7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 140 mil. USD 143 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 2 mld. EUR na 358,1 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 3,3 mld. EUR na 1 053,9 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 19,7 mld. EUR na 112 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 a 4 na strane pasív) vzrástol o 10,2 mld. EUR na 373 mld. EUR. V stredu 28. októbra 2015 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 65,9 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 68,5 mld. EUR so splatnosťou sedem dní.

V priebehu týždňa bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia (položka 5.2 na strane aktív) v objeme 21,8 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 18,1 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) klesol takmer na nulu (v porovnaní s 0,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 157,8 mld. EUR (v porovnaní so 169,4 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 12,5 mld. EUR na 695,7 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 30. októbru 2015 Zmena oproti 23. októbru 2015: nákup Zmena oproti 23. októbru 2015: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 20,8 mld. EUR -0,7 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 10,1 mld. EUR -0,2 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 131,1 mld. EUR +3,0 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 14,6 mld. EUR -0,1 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov verejného sektora 393,6 mld. EUR +10,6 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 125,5 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 30,2 mld. EUR na 474,5 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 348 850 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 289 898 2 560
  2.1 Pohľadávky voči MMF 78 809 186
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 211 089 2 373
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 38 913 −2 627
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 20 179 799
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 20 179 799
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 531 213 −1 108
  5.1 Hlavné refinančné operácie 68 451 2 543
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 462 721 −3 626
  5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 41 −24
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 138 707 1 682
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 1 053 791 10 462
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 695 668 12 493
  7.2 Ostatné cenné papiere 358 123 −2 032
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 25 152 0
9 Ostatné aktíva 218 293 −5
Aktíva spolu 2 664 996 11 762
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 053 867 3 287
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 632 707 18 934
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 474 465 30 235
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 157 834 −11 557
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 408 256
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 5 011 4
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 199 202 −17 243
  5.1 Verejná správa 111 977 −19 668
  5.2 Ostatné záväzky 87 225 2 424
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 43 008 4 689
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 159 102
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 5 048 130
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 5 048 130
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 59 202 0
10 Ostatné pasíva 216 857 1 862
11 Účty precenenia 350 735 0
12 Základné imanie a rezervy 97 201 −1
Pasíva spolu 2 664 996 11 762

Kontakt pre médiá