Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 30 października 2015 roku

3 listopada 2015

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 30.10.2015 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,3 mld EUR do poziomu 262,4 mld EUR.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
29.10.2015  7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 140 mln USD 143 mln USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 2 mld EUR do poziomu 358,1 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 3,3 mld EUR do poziomu 1053,9 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 19,7 mld EUR do poziomu 112 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 10,2 mld EUR do poziomu 373 mld EUR. W środę 28.10.2015 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 65,9 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem siedmiodniowym, w kwocie 68,5 mld EUR.

W tygodniu sprawozdawczym przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej (pozycja aktywów 5.2) w kwocie 21,8 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 18,1 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) zmalało do poziomu bliskiego zera (wobec 0,1 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 157,8 mld EUR (wobec 169,4 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 12,5 mld EUR do poziomu 695,7 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 30.10.2015 Różnica wobec 23.10.2015 – zakup Różnica wobec 23.10.2015 – wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 20,8 mld EUR –0,7 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 10,1 mld EUR –0,2 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 131,1 mld EUR +3,0 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 14,6 mld EUR –0,1 mld EUR
Program skupu papierów sektora publicznego 393,6 mld EUR +10,6 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 125,5 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 30,2 mld EUR do poziomu 474,5 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 348.850 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 289.898 2.560
  2.1 Należności od MFW 78.809 186
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 211.089 2.373
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 38.913 −2.627
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 20.179 799
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 20.179 799
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 531.213 −1.108
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 68.451 2.543
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 462.721 −3.626
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 41 −24
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 138.707 1.682
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 1.053.791 10.462
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 695.668 12.493
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 358.123 −2.032
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 25.152 0
9 Pozostałe aktywa 218.293 −5
Aktywa razem 2.664.996 11.762
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.053.867 3.287
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 632.707 18.934
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 474.465 30.235
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 157.834 −11.557
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 408 256
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 5.011 4
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 199.202 −17.243
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 111.977 −19.668
  5.2 Pozostałe zobowiązania 87.225 2.424
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 43.008 4.689
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.159 102
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 5.048 130
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 5.048 130
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 59.202 0
10 Pozostałe pasywa 216.857 1.862
11 Różnice z wyceny 350.735 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 97.201 −1
Pasywa razem 2.664.996 11.762

Kontakt z mediami