Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 30 oktober 2015

3 november 2015

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 30 oktober 2015 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,3 miljard naar EUR 262,4 miljard.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
29 oktober 2015  7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 140 miljoen USD 143 miljoen

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 2 miljard naar EUR 358,1 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 3,3 miljard naar EUR 1.053,9 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 19,7 miljard naar EUR 112 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 10,2 miljard naar EUR 373 miljard. Op woensdag 28 oktober 2015 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 65,9 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 68,5 miljard, met een looptijd van zeven dagen, verrekend.

Gedurende de week verviel een langerlopende herfinancieringstransactie (actiefpost 5.2) van EUR 21,8 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 18,1 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (vergeleken met EUR 0,1 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 157,8 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 169,4 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 12,5 miljard naar EUR 695,7 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar portefeuille. Alle portefeuilles worden geboekt tegen kostprijs minus afschrijvingen.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 30 oktober 2015 Verschil t.o.v. 23 oktober 2015 – Aankopen Verschil t.o.v. 23 oktober 2015 – Aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 20,8 miljard - -EUR 0,7 miljard
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 10,1 miljard - -EUR 0,2 miljard
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 131,1 miljard +EUR 3,0 miljard -
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 14,6 miljard - -EUR 0,1 miljard
Programma voor de aankoop van activa uit de publieke sector EUR 393,6 miljard +EUR 10,6 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 125,5 miljard - -

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 30,2 miljard naar EUR 474,5 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 348.850 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 289.898 2.560
  2.1 Vorderingen op het IMF 78.809 186
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 211.089 2.373
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 38.913 −2.627
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 20.179 799
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 20.179 799
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 531.213 −1.108
  5.1 Basis-herfinancieringstransacties 68.451 2.543
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 462.721 −3.626
  5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 41 −24
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 138.707 1.682
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 1.053.791 10.462
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 695.668 12.493
  7.2 Overige waardepapieren 358.123 −2.032
8 Overheidsschuld, luidende in euro 25.152 0
9 Overige activa 218.293 −5
Totaal activa 2.664.996 11.762
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.053.867 3.287
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 632.707 18.934
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 474.465 30.235
  2.2 Depositofaciliteit 157.834 −11.557
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 408 256
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 5.011 4
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 199.202 −17.243
  5.1 Overheid 111.977 −19.668
  5.2 Overige verplichtingen 87.225 2.424
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 43.008 4.689
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.159 102
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.048 130
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 5.048 130
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 59.202 0
10 Overige passiva 216.857 1.862
11 Herwaarderingsrekeningen 350.735 0
12 Kapitaal en reserves 97.201 −1
Totaal passiva 2.664.996 11.762

Contactpersonen voor de media