Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2015. gada 30. oktobrī

2015. gada 3. novembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2015. gada 30. oktobrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) samazinājās par 0.3 mljrd. euro (līdz 262.4 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2015. gada 29. oktobris  Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 140 milj. ASV dolāru 143 milj. ASV dolāru

Šos likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 2 mljrd. euro (līdz 358.1 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 3.3 mljrd. euro (līdz 1 053.9 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 19.7 mljrd. euro (līdz 112 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 10.2 mljrd. euro (līdz 373 mljrd. euro). Trešdien, 2015. gada 28. oktobrī, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 65.9 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 68.5 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas.

Šajā nedēļā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai (5.2. aktīvu postenis) 21.8 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 18.1 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms saruka līdz faktiski nullei (iepriekšējā nedēļā – 0.1 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 157.8 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 169.4 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 12.5 mljrd. euro (līdz 695.7 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2015. gada 30. oktobrī uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 23. oktobri Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 23. oktobri
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 20.8 mljrd. euro –0.7 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 10.1 mljrd. euro –0.2 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 131.1 mljrd. euro +3.0 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 14.6 mljrd. euro –0.1 mljrd. euro
"Valsts sektora vērtspapīru iegādes programma" 393.6 mljrd. euro +10.6 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 125.5 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 30.2 mljrd. euro (līdz 474.5 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 348 850 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 289 898 2 560
  2.1 SVF debitoru parādi 78 809 186
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 211 089 2 373
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 38 913 −2 627
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 20 179 799
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 20 179 799
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 531 213 −1 108
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 68 451 2 543
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 462 721 −3 626
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 41 −24
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 138 707 1 682
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 1 053 791 10 462
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 695 668 12 493
  7.2 Pārējie vērtspapīri 358 123 −2 032
8 Valdības parāds euro 25 152 0
9 Pārējie aktīvi 218 293 −5
Kopā aktīvi 2 664 996 11 762
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 053 867 3 287
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 632 707 18 934
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 474 465 30 235
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 157 834 −11 557
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 408 256
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 5 011 4
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 199 202 −17 243
  5.1 Saistības pret valdību 111 977 −19 668
  5.2 Pārējās saistības 87 225 2 424
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 43 008 4 689
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2 159 102
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 5 048 130
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 5 048 130
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 59 202 0
10 Pārējās saistības 216 857 1 862
11 Pārvērtēšanas konti 350 735 0
12 Kapitāls un rezerves 97 201 −1
Kopā pasīvi 2 664 996 11 762

Kontaktinformācija presei