Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 30. listopada 2015.

3. studenog 2015.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 30. listopada 2015. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) smanjilo se za 0,3 mlrd. EUR na 262,4 mlrd. EUR.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
29. listopada 2015.  7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 140 mil. USD 143 mil. USD

Navedene transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 2 mlrd. EUR na 358,1 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 3,3 mlrd. EUR na 1.053,9 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) smanjile su se za 19,7 mlrd. EUR na 112 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) povećali su se za 10,2 mlrd. EUR na 373 mlrd. EUR. U srijedu, 28. listopada 2015., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 65,9 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 68,5 mlrd. EUR s rokom dospijeća od sedam dana.

Tijekom tjedna dospjela je operacija dugoročnijeg refinanciranja (stavka 5.2. imovine) u visini 21,8 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 18,1 mlrd. EUR.

Uporaba mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je gotovo nula (u odnosu na 0,1 mlrd. EUR prethodnog tjedna), dok je stalno raspoloživa mogućnost deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 157,8 mlrd. EUR (u odnosu na 169,4 mlrd. EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 12,5 mlrd. EUR na 695,7 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 30. listopada 2015. Razlika u odnosu na 23. listopada 2015. – kupljeno Razlika u odnosu na 23. listopada 2015. – dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 20,8 mlrd. EUR –0,7 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 10,1 mlrd. EUR –0,2 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 131,1 mlrd. EUR +3,0 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 14,6 mlrd. EUR –0,1 mlrd EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 393,6 mlrd. EUR +10,6 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 125,5 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 30,2 mlrd. EUR na 474,5 mlrd. EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 348 850 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 289 898 2 560
  2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 78 809 186
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 211 089 2 373
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 38 913 −2 627
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 20 179 799
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 20 179 799
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 531 213 −1 108
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 68 451 2 543
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 462 721 −3 626
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 41 −24
  5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 138 707 1 682
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 1 053 791 10 462
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 695 668 12 493
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 358 123 −2 032
8 Dug opće države nominiran u eurima 25 152 0
9 Ostala imovina 218 293 −5
Ukupno imovina 2 664 996 11 762
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 053 867 3 287
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 632 707 18 934
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 474 465 30 235
  2.2 Novčani depoziti 157 834 −11 557
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 408 256
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 5 011 4
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 199 202 −17 243
  5.1 Opća država 111 977 −19 668
  5.2 Ostale obveze 87 225 2 424
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 43 008 4 689
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 2 159 102
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 5 048 130
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 5 048 130
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 59 202 0
10 Ostale obveze 216 857 1 862
11 Računi revalorizacije 350 735 0
12 Kapital i pričuve 97 201 −1
Ukupno obveze 2 664 996 11 762

Kontaktni podatci za medije