Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 30. oktober 2015

3. november 2015

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 30. oktober 2015, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,3 mia. euro til 262,4 mia. euro.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
29. oktober 2015  Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage 140 mio. USD 143 mio. USD

Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 2 mia. euro til 358,1 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 3,3 mia. euro til 1.053,9 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 19,7 mia. euro til 112 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 10,2 mia. euro til 373 mia. euro. Onsdag den 28. oktober 2015 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 65,9 mia. euro, og en ny på 68,5 mia. euro blev afviklet med en løbetid på syv dage.

I løbet af ugen udløb en langfristet markedsoperation (aktivpost 5.2) på 21,8 mia. euro, og en ny på 18,1 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) faldt til praktisk taget nul (mod 0,1 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 157,8 mia. euro (mod 169,4 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 12,5 mia. euro til 695,7 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 30. oktober 2015 Ændring i forhold til 23. oktober 2015 – opkøb Ændring i forhold til 23. oktober 2015 – indfrielser
Første program til opkøb af dækkede obligationer 20,8 mia. euro - -0,7 mia.euro
Andet program til opkøb af dækkede obligationer 10,1 mia. euro - -0,2 mia. euro
Tredje program til opkøb af dækkede obligationer 131,1 mia. euro +3,0 mia. euro -
Programmet til opkøb af asset-backed securities 14,6 mia. euro - -0,1 mia.euro
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 393,6 mia. euro +10,6 mia. euro -
Securities Markets Programme 125,5 mia. euro - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 30,2 mia. euro til 474,5 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 348.850 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 289.898 2.560
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 78.809 186
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 211.089 2.373
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 38.913 −2.627
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 20.179 799
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 20.179 799
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 531.213 −1.108
  5.1 Primære markedsoperationer 68.451 2.543
  5.2 Langfristede markedsoperationer 462.721 −3.626
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 41 −24
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 138.707 1.682
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 1.053.791 10.462
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 695.668 12.493
  7.2 Andre værdipapirer 358.123 −2.032
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 25.152 0
9 Andre aktiver 218.293 −5
Aktiver i alt 2.664.996 11.762
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.053.867 3.287
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 632.707 18.934
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 474.465 30.235
  2.2 Indlånsfacilitet 157.834 −11.557
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 408 256
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 5.011 4
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 199.202 −17.243
  5.1 Offentlig forvaltning og service 111.977 −19.668
  5.2 Andre forpligtelser 87.225 2.424
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 43.008 4.689
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.159 102
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 5.048 130
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 5.048 130
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 59.202 0
10 Andre forpligtelser 216.857 1.862
11 Revalueringskonti 350.735 0
12 Kapital og reserver 97.201 −1
Passiver i alt 2.664.996 11.762

Medie- og pressehenvendelser