Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 30. říjnu 2015

3. listopadu 2015

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 30. října 2015 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) poklesl o 0,3 mld. EUR na 262,4 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
29. října 2015  reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 140 mil. USD 143 mil. USD

Tyto výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 2 mld. EUR na 358,1 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 3,3 mld. EUR na 1 053,9 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 19,7 mld. EUR na 112 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 10,2 mld. EUR na 373 mld. EUR. Ve středu 28. října 2015 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 65,9 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 68,5 mld. EUR se splatností sedm dní.

Ve sledovaném týdnu byla splatná dlouhodobější refinanční operace (položka 5.2 na straně aktiv) o objemu 21,8 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 18,1 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (ve srovnání s 0,1 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 157,8 mld. EUR (ve srovnání se 169,4 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 12,5 mld. EUR na 695,7 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 30. říjnu 2015 Rozdíl v porovnání s 23. říjnem 2015 – nákup Rozdíl v porovnání s 23. říjnem 2015 – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 20,8 mld. EUR -0,7 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 10,1 mld. EUR -0,2 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 131,1 mld. EUR +3,0 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 14,6 mld. EUR -0,1 mld. EUR
Program nákupu – veřejný sektor 393,6 mld. EUR +10,6 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 125,5 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 30,2 mld. EUR na 474,5 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 348 850 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 289 898 2 560
  2.1 Pohledávky za MMF 78 809 186
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 211 089 2 373
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 38 913 −2 627
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 20 179 799
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 20 179 799
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 531 213 −1 108
  5.1 Hlavní refinanční operace 68 451 2 543
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 462 721 −3 626
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 41 −24
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 138 707 1 682
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 1 053 791 10 462
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 695 668 12 493
  7.2 Ostatní cenné papíry 358 123 −2 032
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 25 152 0
9 Ostatní aktiva 218 293 −5
Aktiva celkem 2 664 996 11 762
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 053 867 3 287
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 632 707 18 934
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 474 465 30 235
  2.2 Vkladová facilita 157 834 −11 557
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 408 256
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 5 011 4
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 199 202 −17 243
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 111 977 −19 668
  5.2 Ostatní závazky 87 225 2 424
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 43 008 4 689
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 159 102
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 5 048 130
  8.1 Vklady a ostatní závazky 5 048 130
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 59 202 0
10 Ostatní pasiva 216 857 1 862
11 Účty přecenění 350 735 0
12 Kapitál a rezervní fondy 97 201 −1
Pasiva celkem 2 664 996 11 762

Kontakty pro média