Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 30 октомври 2015 г.

3 ноември 2015 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата която приключва на 30 октомври 2015 г. показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 0,3 млрд. евро до 262,4 млрд. евро.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
29 октомври 2015 г.  7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 140 млн. щатски долара 143 млн. щатски долара

Тези транзакции по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 2 млрд. евро до 358,1 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 3,3 млрд. евро до 1053,9 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 19,7 млрд. евро до 112 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 10,2 млрд. евро до 373 млрд. евро. На 28 октомври 2015 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 65,9 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 68,5 млрд. евро със седемдневен матуритет.

През седмицата настъпи падежът на операция по дългосрочно рефинансиране (статия 5.2 от активите) в размер на 21,8 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 18,1 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) намаля до почти нулева стойност (при 0,1 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 157,8 млрд. евро (при 169,4 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 12,5 млрд. евро до 695,7 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 30 октомври 2015 г. Разлика спрямо 23 октомври 2015 г. – покупки Разлика спрямо 23 октомври 2015 г. – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 20,8 млрд. евро - -0,7 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 10,1 млрд. евро - -0,2 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 131,1 млрд. евро +3,0 млрд. евро -
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 14,6 млрд. евро - -0,1 млрд. евро
Програма за закупуване на ценни книжа на публичния сектор 393,6 млрд. евро +10,6 млрд. евро -
Програма за пазарите на ценни книжа 125,5 млрд. евро - -

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 30,2 млрд. евро до 474,5 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 348 850 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 289 898 2 560
  2.1 Вземания от МВФ 78 809 186
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 211 089 2 373
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 38 913 −2 627
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 20 179 799
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 20 179 799
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 531 213 −1 108
  5.1 Основни операции по рефинансиране 68 451 2 543
  5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 462 721 −3 626
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 41 −24
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 138 707 1 682
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 1 053 791 10 462
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 695 668 12 493
  7.2 Други ценни книжа 358 123 −2 032
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 25 152 0
9 Други активи 218 293 −5
Общо активи 2 664 996 11 762
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 053 867 3 287
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 632 707 18 934
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 474 465 30 235
  2.2 Депозитно улеснение 157 834 −11 557
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 408 256
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 5 011 4
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 199 202 −17 243
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 111 977 −19 668
  5.2 Други задължения 87 225 2 424
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 43 008 4 689
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 159 102
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 048 130
  8.1 Депозити, салда и други задължения 5 048 130
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 59 202 0
10 Други задължения 216 857 1 862
11 Сметки за преоценка 350 735 0
12 Капитал и резерви 97 201 −1
Общо пасиви 2 664 996 11 762

Данни за контакт за медиите