Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 16 oktober 2015

20 oktober 2015

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 16 oktober 2015 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,2 miljarder EUR till 262,8 miljarder EUR.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
15 oktober 2015   7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 145 miljoner USD 140 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna ovan genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) var 359,1 miljarder EUR (jämfört med 359,2 miljarder EUR föregående vecka). Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 1,8 miljarder EUR till 1 052,8 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 30,8 miljarder EUR till 114,4 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 11,8 miljarder EUR till 376,7 miljarder EUR. Onsdagen den 14 oktober 2015 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 70,6 miljarder EUR och ersattes med en ny på 69,5 miljarder EUR med en löptid på sju dagar. Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,1 miljard EUR (jämfört med nästan noll föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 159,1 miljarder EUR (jämfört med 171,8 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 12,2 miljarder EUR till 668,9 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 16 oktober 2015 Förändring jämfört med den 9 oktober 2015 – Köp Förändring jämfört med den 9 oktober 2015 – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 21,7 miljarder EUR - -
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 10,3 miljarder EUR - -
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 126,1 miljarder EUR + 1,5 miljarder EUR -
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 14,5 miljarder EUR + 1,1 miljard EUR -
Program för köp av offentliga värdepapper 370,9 miljarder EUR + 12,1 miljarder EUR -
Program för värdepappersmarknaderna 125,5 miljarder EUR - - 2,5 miljarder EUR

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 9,4 miljarder EUR till 462,9 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 348.849 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 286.422 −1.961
  2.1 Fordringar på IMF 78.623 −217
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 207.799 −1.744
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 41.770 2.293
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 19.152 −774
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 19.152 −774
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 535.923 −991
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 69.520 −1.036
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 466.348 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 56 46
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 136.908 1.412
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 1.028.083 12.140
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 668.936 12.187
  7.2 Andra värdepapper 359.147 −48
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 25.152 0
9 Övriga tillgångar 218.299 −3.862
Summa tillgångar 2.640.557 8.257
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.052.818 −1.816
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 622.121 −22.136
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 462.900 −9.395
  2.2 Inlåningsfacilitet 159.062 −12.743
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 159 1
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 4.912 40
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 195.569 32.341
  5.1 Offentliga sektorn 114.390 30.759
  5.2 Övriga skulder 81.179 1.583
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 39.789 150
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.042 4
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 4.161 146
  8.1 Inlåning och övriga skulder 4.161 146
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 59.202 0
10 Övriga skulder 212.006 −473
11 Värderegleringskonton 350.735 0
12 Eget kapital 97.202 0
Summa skulder 2.640.557 8.257

Kontakt för media