Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 16. oktobra 2015

20. oktober 2015

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 16. oktobra 2015, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je povečalo za 0,2 milijarde EUR na 262,8 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
15. oktober 2015 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 145 mio USD 140 mio USD

Zgornje transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so znašala 359,1 milijarde EUR (v primerjavi s 359,2 milijarde EUR prejšnji teden). Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 1,8 milijarde EUR na 1.052,8 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 30,8 milijarde EUR na 114,4 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 11,8 milijarde EUR na 376,7 milijarde EUR. V sredo, 14. oktobra 2015, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 70,6 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 69,5 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni. Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,1 milijarde EUR (v primerjavi s skoraj nič prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 159,1 milijarde EUR (v primerjavi s 171,8 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 12,2 milijarde EUR na 668,9 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 16. oktobra 2015 Razlika od 9. oktobra 2015 – kupljeno Razlika od 9. oktobra 2015 – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 21,7 milijarde EUR - -
Drugi program nakupa kritih obveznic 10,3 milijarde EUR - -
Tretji program nakupa kritih obveznic 126,1 milijarde EUR +1,5 milijarde EUR -
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 14,5 milijarde EUR +1,1 milijarde EUR -
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 370,9 milijarde EUR +12,1 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 125,5 milijarde EUR - –2,5 milijarde EUR

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 9,4 milijarde EUR na 462,9 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 348.849 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 286.422 −1.961
  2.1 Terjatve do MDS 78.623 −217
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 207.799 −1.744
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 41.770 2.293
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 19.152 −774
  4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 19.152 −774
  4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 535.923 −991
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 69.520 −1.036
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 466.348 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 56 46
  5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 136.908 1.412
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 1.028.083 12.140
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 668.936 12.187
  7.2 Drugi vrednostni papirji 359.147 −48
8 Dolg širše države v EUR 25.152 0
9 Druga sredstva 218.299 −3.862
Skupaj sredstva 2.640.557 8.257
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.052.818 −1.816
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 622.121 −22.136
  2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 462.900 −9.395
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 159.062 −12.743
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 159 1
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 4.912 40
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 195.569 32.341
  5.1 Širša država 114.390 30.759
  5.2 Druge obveznosti 81.179 1.583
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 39.789 150
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.042 4
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 4.161 146
  8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 4.161 146
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 59.202 0
10 Druge obveznosti 212.006 −473
11 Računi prevrednotenja 350.735 0
12 Kapital in rezerve 97.202 0
Skupaj obveznosti 2.640.557 8.257

Stiki za medije