Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 16. októbru 2015

20. októbra 2015

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 16. októbra 2015 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa zvýšila o 0,2 mld. EUR na 262,8 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
15. októbra 2015  7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 145 mil. USD 140 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), predstavoval 359,1 mld. EUR (v porovnaní s 359,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni). Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 1,8 mld. EUR na 1 052,8 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 30,8 mld. EUR na 114,4 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 a 4 na strane pasív) vzrástol o 11,8 mld. EUR na 376,7 mld. EUR. V stredu 14. októbra 2015 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 70,6 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 69,5 mld. EUR so splatnosťou sedem dní. Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) predstavoval 0,1 mld. EUR (v porovnaní s takmer nulovým objemom v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 159,1 mld. EUR (v porovnaní so 171,8 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 12,2 mld. EUR na 668,9 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 16. októbru 2015 Zmena oproti 9. októbru 2015: nákup Zmena oproti 9. októbru 2015: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 21,7 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 10,3 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 126,1 mld. EUR +1,5 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 14,5 mld. EUR +1,1 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov verejného sektora 370,9 mld. EUR +12,1 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 125,5 mld. EUR -2,5 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na  bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 9,4 mld. EUR na 462,9 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 348 849 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 286 422 −1 961
  2.1 Pohľadávky voči MMF 78 623 −217
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 207 799 −1 744
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 41 770 2 293
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 19 152 −774
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 19 152 −774
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 535 923 −991
  5.1 Hlavné refinančné operácie 69 520 −1 036
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 466 348 0
  5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 56 46
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 136 908 1 412
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 1 028 083 12 140
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 668 936 12 187
  7.2 Ostatné cenné papiere 359 147 −48
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 25 152 0
9 Ostatné aktíva 218 299 −3 862
Aktíva spolu 2 640 557 8 257
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 052 818 −1 816
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 622 121 −22 136
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 462 900 −9 395
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 159 062 −12 743
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 159 1
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 4 912 40
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 195 569 32 341
  5.1 Verejná správa 114 390 30 759
  5.2 Ostatné záväzky 81 179 1 583
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 39 789 150
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 042 4
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 4 161 146
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 4 161 146
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 59 202 0
10 Ostatné pasíva 212 006 −473
11 Účty precenenia 350 735 0
12 Základné imanie a rezervy 97 202 0
Pasíva spolu 2 640 557 8 257

Kontakt pre médiá