Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 16 października 2015 roku

20 października 2015

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 16.10.2015 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,2 mld EUR do poziomu 262,8 mld EUR.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
15.10.2015  7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 145 mln USD 140 mln USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wyniosły 359,1 mld EUR (wobec 359,2 mld EUR w poprzednim tygodniu). Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 1,8 mld EUR do poziomu 1052,8 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zwiększyły się o 30,8 mld EUR do poziomu 114,4 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 11,8 mld EUR do poziomu 376,7 mld EUR. W środę 14.10.2015 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 70,6 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem siedmiodniowym, w kwocie 69,5 mld EUR. Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld EUR (w poprzednim tygodniu było bliskie zera), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 159,1 mld EUR (wobec 171,8 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 12,2 mld EUR do poziomu 668,9 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 16.10.2015 Różnica wobec 9.10.2015 – zakup Różnica wobec 9.10.2015 – wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 21,7 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 10,3 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 126,1 mld EUR +1,5 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 14,5 mld EUR +1,1 mld EUR
Program skupu papierów sektora publicznego 370,9 mld EUR +12,1 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 125,5 mld EUR –2,5 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 9,4 mld EUR do poziomu 462,9 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 348.849 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 286.422 −1.961
  2.1 Należności od MFW 78.623 −217
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 207.799 −1.744
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 41.770 2.293
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 19.152 −774
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 19.152 −774
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 535.923 −991
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 69.520 −1.036
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 466.348 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 56 46
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 136.908 1.412
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 1.028.083 12.140
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 668.936 12.187
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 359.147 −48
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 25.152 0
9 Pozostałe aktywa 218.299 −3.862
Aktywa razem 2.640.557 8.257
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.052.818 −1.816
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 622.121 −22.136
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 462.900 −9.395
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 159.062 −12.743
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 159 1
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 4.912 40
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 195.569 32.341
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 114.390 30.759
  5.2 Pozostałe zobowiązania 81.179 1.583
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 39.789 150
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.042 4
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 4.161 146
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 4.161 146
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 59.202 0
10 Pozostałe pasywa 212.006 −473
11 Różnice z wyceny 350.735 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 97.202 0
Pasywa razem 2.640.557 8.257
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami