Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 16 oktober 2015

20 oktober 2015

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 16 oktober 2015 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,2 miljard naar EUR 262,8 miljard.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
15 oktober 2015  7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 145 miljoen USD 140 miljoen

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) bedroegen EUR 359,1 miljard (vergeleken met EUR 359,2 miljard in de voorafgaande week). De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 1,8 miljard naar EUR 1.052,8 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 30,8 miljard naar EUR 114,4 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 11,8 miljard naar EUR 376,7 miljard. Op woensdag 14 oktober 2015 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 70,6 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 69,5 miljard, met een looptijd van zeven dagen, verrekend. Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,1 miljard (vergeleken met vrijwel nihil in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 159,1 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 171,8 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 12,2 miljard naar EUR 668,9 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar portefeuille. Alle portefeuilles worden geboekt tegen kostprijs minus afschrijvingen.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 16 oktober 2015 Verschil t.o.v. 9 oktober 2015 – Aankopen Verschil t.o.v. 9 oktober 2015 – Aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 21,7 miljard - -
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 10,3 miljard - -
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 126,1 miljard +EUR 1,5 miljard -
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 14,5 miljard +EUR 1,1 miljard -
Programma voor de aankoop van activa uit de publieke sector EUR 370,9 miljard +EUR 12,1 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 125,5 miljard - -EUR 2,5 miljard

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 9,4 miljard naar EUR 462,9 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 348.849 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 286.422 −1.961
  2.1 Vorderingen op het IMF 78.623 −217
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 207.799 −1.744
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 41.770 2.293
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 19.152 −774
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 19.152 −774
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 535.923 −991
  5.1 Basis-herfinancieringstransacties 69.520 −1.036
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 466.348 0
  5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 56 46
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 136.908 1.412
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 1.028.083 12.140
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 668.936 12.187
  7.2 Overige waardepapieren 359.147 −48
8 Overheidsschuld, luidende in euro 25.152 0
9 Overige activa 218.299 −3.862
Totaal activa 2.640.557 8.257
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.052.818 −1.816
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 622.121 −22.136
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 462.900 −9.395
  2.2 Depositofaciliteit 159.062 −12.743
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 159 1
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 4.912 40
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 195.569 32.341
  5.1 Overheid 114.390 30.759
  5.2 Overige verplichtingen 81.179 1.583
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 39.789 150
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.042 4
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.161 146
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 4.161 146
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 59.202 0
10 Overige passiva 212.006 −473
11 Herwaarderingsrekeningen 350.735 0
12 Kapitaal en reserves 97.202 0
Totaal passiva 2.640.557 8.257

Contactpersonen voor de media