Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2015. gada 16. oktobrī

2015. gada 20. oktobrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2015. gada 16. oktobrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) palielinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 262.8 mljrd. euro).

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2015. gada 15. oktobris  Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 145 milj. ASV dolāru 140 milj. ASV dolāru

Šos likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms bija 359.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 359.2 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.8 mljrd. euro (līdz 1 052.8 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 30.8 mljrd. euro (līdz 114.4 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 11.8 mljrd. euro (līdz 376.7 mljrd. euro). Trešdien, 2015. gada 14. oktobrī, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 70.6 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 69.5 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas. Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – faktiski nulle), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 159.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 171.8 mljrd. euro ).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 12.2 mljrd. euro (līdz 668.9 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2015. gada 16. oktobrī uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 9. oktobri Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 9. oktobri
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 21.7 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 10.3 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 126.1 mljrd. euro +1.5 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 14.5 mljrd. euro +1.1 mljrd. euro
"Valsts sektora vērtspapīru iegādes programma" 370.9 mljrd. euro +12.1 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 125.5 mljrd. euro –2.5 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 9.4 mljrd. euro (līdz 462.9 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 348 849 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 286 422 −1 961
  2.1 SVF debitoru parādi 78 623 −217
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 207 799 −1 744
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 41 770 2 293
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19 152 −774
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 19 152 −774
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 535 923 −991
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 69 520 −1 036
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 466 348 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 56 46
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 136 908 1 412
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 1 028 083 12 140
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 668 936 12 187
  7.2 Pārējie vērtspapīri 359 147 −48
8 Valdības parāds euro 25 152 0
9 Pārējie aktīvi 218 299 −3 862
Kopā aktīvi 2 640 557 8 257
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 052 818 −1 816
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 622 121 −22 136
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 462 900 −9 395
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 159 062 −12 743
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 159 1
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 4 912 40
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 195 569 32 341
  5.1 Saistības pret valdību 114 390 30 759
  5.2 Pārējās saistības 81 179 1 583
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 39 789 150
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2 042 4
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 4 161 146
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 4 161 146
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 59 202 0
10 Pārējās saistības 212 006 −473
11 Pārvērtēšanas konti 350 735 0
12 Kapitāls un rezerves 97 202 0
Kopā pasīvi 2 640 557 8 257
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem