Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 16. listopada 2015.

20. listopada 2015.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 16. listopada 2015. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) povećalo se za 0,2 mlrd. EUR na 262,8 mlrd. EUR.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
15. listopada 2015.  7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 145 mil. USD 140 mil. USD

Navedene transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) iznosila su 359,1 mlrd. EUR (u odnosu na 359,2 mlrd. EUR prethodnog tjedna). Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) smanjila se za 1,8 mlrd. EUR na 1.052,8 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 30,8 mlrd. EUR na 114,4 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) povećali su se za 11,8 mlrd. EUR na 376,7 mlrd. EUR. U srijedu, 14. listopada 2015., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 70,6 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 69,5 mlrd. EUR s rokom dospijeća od sedam dana. Uporaba mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,1 mlrd. EUR (u odnosu na gotovo nula prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 159,1 mlrd. EUR (u odnosu na 171,8 mlrd. EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 12,2 mlrd. EUR na 668,9 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 16. listopada 2015. Razlika u odnosu na 9. listopada 2015. – kupljeno Razlika u odnosu na 9. listopada 2015. – dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 21,7 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 10,3 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 126,1 mlrd. EUR +1,5 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 14,5 mlrd. EUR +1,1 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 370,9 mlrd. EUR +12,1 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 125,5 mlrd. EUR –2,5 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) smanjilo za 9,4 mlrd. EUR na 462,9 mlrd. EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 348 849 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 286 422 −1 961
  2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 78 623 −217
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 207 799 −1 744
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 41 770 2 293
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 19 152 −774
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 19 152 −774
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 535 923 −991
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 69 520 −1 036
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 466 348 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 56 46
  5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 136 908 1 412
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 1 028 083 12 140
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 668 936 12 187
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 359 147 −48
8 Dug opće države nominiran u eurima 25 152 0
9 Ostala imovina 218 299 −3 862
Ukupno imovina 2 640 557 8 257
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 052 818 −1 816
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 622 121 −22 136
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 462 900 −9 395
  2.2 Novčani depoziti 159 062 −12 743
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 159 1
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 4 912 40
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 195 569 32 341
  5.1 Opća država 114 390 30 759
  5.2 Ostale obveze 81 179 1 583
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 39 789 150
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 2 042 4
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 4 161 146
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 4 161 146
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 59 202 0
10 Ostale obveze 212 006 −473
11 Računi revalorizacije 350 735 0
12 Kapital i pričuve 97 202 0
Ukupno obveze 2 640 557 8 257

Kontaktni podatci za medije