Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 16.10.2015

20.10.2015

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 16.10.2015 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,2 miljardilla eurolla 262,8 miljardiin euroon.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
15.10.2015  Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 145 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 140 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä oli 359,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 359,2 miljardia euroa). Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 1,8 miljardilla eurolla 1 052,8 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 30,8 miljardilla eurolla 114,4 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 11,8 miljardilla eurolla 376,7 miljardiin euroon. Keskiviikkona 14.10.2015 erääntyi 70,6 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 69,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää. Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla käytännöllisesti katsottuna nollassa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 159,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 171,8 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 12,2 miljardilla eurolla 668,9 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 16.10.2015 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 21,7 miljardia euroa - -
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 10,3 miljardia euroa - -
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 126,1 miljardia euroa +1,5 miljardia euroa -
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 14,5 miljardia euroa +1,1 miljardia euroa -
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 370,9 miljardia euroa +12,1 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 125,5 miljardia euroa - -2,5 miljardia euroa

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 9,4 miljardilla eurolla 462,9 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 348 849 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 286 422 −1 961
  2.1 Saamiset IMF:ltä 78 623 −217
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 207 799 −1 744
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 41 770 2 293
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 19 152 −774
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 19 152 −774
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 535 923 −991
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 69 520 −1 036
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 466 348 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 56 46
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 136 908 1 412
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 1 028 083 12 140
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 668 936 12 187
  7.2 Muut arvopaperit 359 147 −48
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 25 152 0
9 Muut saamiset 218 299 −3 862
Vastaavaa yhteensä 2 640 557 8 257
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 052 818 −1 816
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 622 121 −22 136
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 462 900 −9 395
  2.2 Talletusmahdollisuus 159 062 −12 743
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 159 1
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 912 40
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 195 569 32 341
  5.1 Julkisyhteisöt 114 390 30 759
  5.2 Muut 81 179 1 583
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 39 789 150
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 042 4
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 4 161 146
  8.1 Talletukset ja muut velat 4 161 146
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 59 202 0
10 Muut velat 212 006 −473
11 Arvonmuutostilit 350 735 0
12 Pääoma ja rahastot 97 202 0
Vastattavaa yhteensä 2 640 557 8 257

Yhteyshenkilöt