Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 16. oktoober 2015

20. oktoober 2015

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

16. oktoobril 2015 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes 0,2 miljardi euro võrra 262,8 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
15. oktoober 2015  USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 145 miljonit USA dollarit 140 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht oli 359,1 miljardit eurot (võrreldes 359,2 miljardi euroga eelmisel nädalal). Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus vähenes 1,8 miljardi euro võrra 1052,8 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 30,8 miljardi euro võrra 114,4 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 11,8 miljardi euro võrra 376,7 miljardi euroni. Kolmapäeval, 14. oktoobril 2015 möödus 70,6 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 69,5 miljardit eurot ja tähtajaga seitse päeva. Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal praktiliselt ei kasutatud) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 159,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 171,8 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 12,2 miljardi euro võrra 668,9 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 16. oktoober 2015 Erinevus võrreldes 9. oktoobriga 2015 – ost Erinevus võrreldes 9. oktoobriga 2015 – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 21,7 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 10,3 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 126,1 miljardit eurot +1,5 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 14,5 miljardit eurot +1,1 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 370,9 miljardit eurot +12,1 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 125,5 miljardit eurot –2,5 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 9,4 miljardi euro võrra 462,9 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 348 849 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 286 422 −1 961
  2.1 Nõuded RVFle 78 623 −217
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 207 799 −1 744
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 41 770 2 293
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 19 152 −774
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 19 152 −774
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 535 923 −991
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 69 520 −1 036
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 466 348 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 56 46
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 136 908 1 412
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 1 028 083 12 140
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 668 936 12 187
  7.2 Muud väärtpaberid 359 147 −48
8 Valitsussektori võlg eurodes 25 152 0
9 Muud varad 218 299 −3 862
Varad kokku 2 640 557 8 257
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 052 818 −1 816
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 622 121 −22 136
  2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 462 900 −9 395
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 159 062 −12 743
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 159 1
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 912 40
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 195 569 32 341
  5.1 Valitsussektor 114 390 30 759
  5.2 Muud kohustused 81 179 1 583
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 39 789 150
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 042 4
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 4 161 146
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 4 161 146
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 59 202 0
10 Muud kohustused 212 006 −473
11 Ümberhindluskontod 350 735 0
12 Kapital ja reservid 97 202 0
Kohustused kokku 2 640 557 8 257

Kontaktandmed