SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 16. oktober 2015

20. oktober 2015

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 16. oktober 2015, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,2 mia. euro til 262,8 mia. euro.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
15. oktober 2015  Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage 145 mio. USD 140 mio. USD

Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) var 359,1 mia. euro (mod 359,2 mia. euro i ugen før). Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 1,8 mia. euro til 1.052,8 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 30,8 mia. euro til 114,4 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 11,8 mia. euro til 376,7 mia. euro. Onsdag den 14. oktober 2015 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 70,6 mia. euro, og en ny på 69,5 mia. euro blev afviklet med en løbetid på syv dage. Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro (mod praktisk taget nul i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 159,1 mia. euro (mod 171,8 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 12,2 mia. euro til 668,9 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 16. oktober 2015 Ændring i forhold til 9. oktober 2015 – opkøb Ændring i forhold til 9. oktober 2015 – indfrielser
Første program til opkøb af dækkede obligationer 21,7 mia. euro - -
Andet program til opkøb af dækkede obligationer 10,3 mia. euro - -
Tredje program til opkøb af dækkede obligationer 126,1 mia. euro +1,5 mia. euro -
Programmet til opkøb af asset-backed securities 14,5 mia. euro +1,1 mia. euro -
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 370,9 mia. euro +12,1 mia. euro -
Securities Markets Programme 125,5 mia. euro - -2,5 mia.euro

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 9,4 mia. euro til 462,9 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 348.849 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 286.422 −1.961
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 78.623 −217
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 207.799 −1.744
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 41.770 2.293
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 19.152 −774
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 19.152 −774
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 535.923 −991
  5.1 Primære markedsoperationer 69.520 −1.036
  5.2 Langfristede markedsoperationer 466.348 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 56 46
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 136.908 1.412
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 1.028.083 12.140
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 668.936 12.187
  7.2 Andre værdipapirer 359.147 −48
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 25.152 0
9 Andre aktiver 218.299 −3.862
Aktiver i alt 2.640.557 8.257
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.052.818 −1.816
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 622.121 −22.136
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 462.900 −9.395
  2.2 Indlånsfacilitet 159.062 −12.743
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 159 1
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 4.912 40
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 195.569 32.341
  5.1 Offentlig forvaltning og service 114.390 30.759
  5.2 Andre forpligtelser 81.179 1.583
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 39.789 150
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.042 4
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 4.161 146
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 4.161 146
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 59.202 0
10 Andre forpligtelser 212.006 −473
11 Revalueringskonti 350.735 0
12 Kapital og reserver 97.202 0
Passiver i alt 2.640.557 8.257
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt