Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 16. říjnu 2015

20. října 2015

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 16. října 2015 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se zvýšil o 0,2 mld. EUR na 262,8 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
15. října 2015  reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 145 mil. USD 140 mil. USD

Tyto výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) byl 359,1 mld. EUR (ve srovnání s 359,2 mld. EUR během předchozího týdne). Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 1,8 mld. EUR na 1 052,8 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 30,8 mld. EUR na 114,4 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 11,8 mld. EUR na 376,7 mld. EUR. Ve středu 14. října 2015 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 70,6 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 69,5 mld. EUR se splatností sedm dní. Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,1 mld. EUR (oproti prakticky nulovému objemu během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 159,1 mld. EUR (oproti 171,8 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 12,2 mld. EUR na 668,9 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 16. říjnu 2015 Rozdíl v porovnání s 9. říjnem 2015 – nákup Rozdíl v porovnání s 9. říjnem 2015 – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 21,7 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 10,3 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 126,1 mld. EUR +1,5 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 14,5 mld. EUR +1,1 mld. EUR
Program nákupu – veřejný sektor 370,9 mld. EUR +12,1 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 125,5 mld. EUR −2,5 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 9,4 mld. EUR na 462,9 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 348 849 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 286 422 −1 961
  2.1 Pohledávky za MMF 78 623 −217
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 207 799 −1 744
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 41 770 2 293
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 19 152 −774
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 19 152 −774
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 535 923 −991
  5.1 Hlavní refinanční operace 69 520 −1 036
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 466 348 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 56 46
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 136 908 1 412
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 1 028 083 12 140
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 668 936 12 187
  7.2 Ostatní cenné papíry 359 147 −48
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 25 152 0
9 Ostatní aktiva 218 299 −3 862
Aktiva celkem 2 640 557 8 257
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 052 818 −1 816
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 622 121 −22 136
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 462 900 −9 395
  2.2 Vkladová facilita 159 062 −12 743
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 159 1
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 4 912 40
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 195 569 32 341
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 114 390 30 759
  5.2 Ostatní závazky 81 179 1 583
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 39 789 150
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 042 4
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 4 161 146
  8.1 Vklady a ostatní závazky 4 161 146
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 59 202 0
10 Ostatní pasiva 212 006 −473
11 Účty přecenění 350 735 0
12 Kapitál a rezervní fondy 97 202 0
Pasiva celkem 2 640 557 8 257

Kontakty pro média