Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 16 октомври 2015 г.

20 октомври 2015 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата която приключва на 16 октомври 2015 г. показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се увеличава с 0,2 млрд. евро до 262,8 млрд. евро.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
15 октомври 2015 г.  7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 145 млн. щатски долара 140 млн. щатски долара

Тези транзакции по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), възлизат на 359,1 млрд. евро (при 359,2 млрд. евро през предходната седмица). Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) намаляват с 1,8 млрд. евро до 1052,8 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 30,8 млрд. евро до 114,4 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 11,8 млрд. евро до 376,7 млрд. евро. На 14 октомври 2015 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 70,6 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 69,5 млрд. евро със седемдневен матуритет. Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,1 млрд. евро (при почти нулева стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 159,1 млрд. евро (при 171,8 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 12,2 млрд. евро до 668,9 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 16 октомври 2015 г. Разлика спрямо 9 октомври 2015 г. – покупки Разлика спрямо 9 октомври 2015 г. – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 21,7 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 10,3 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 126,1 млрд. евро +1,5 млрд. евро -
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 14,5 млрд. евро +1,1 млрд. евро -
Програма за закупуване на ценни книжа на публичния сектор 370,9 млрд. евро +12,1 млрд. евро -
Програма за пазарите на ценни книжа 125,5 млрд. евро - -2,5 млрд. евро

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 9,4 млрд. евро до 462,9 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 348 849 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 286 422 −1 961
  2.1 Вземания от МВФ 78 623 −217
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 207 799 −1 744
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 41 770 2 293
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 19 152 −774
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 19 152 −774
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 535 923 −991
  5.1 Основни операции по рефинансиране 69 520 −1 036
  5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 466 348 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 56 46
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 136 908 1 412
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 1 028 083 12 140
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 668 936 12 187
  7.2 Други ценни книжа 359 147 −48
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 25 152 0
9 Други активи 218 299 −3 862
Общо активи 2 640 557 8 257
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 052 818 −1 816
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 622 121 −22 136
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 462 900 −9 395
  2.2 Депозитно улеснение 159 062 −12 743
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 159 1
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 4 912 40
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 195 569 32 341
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 114 390 30 759
  5.2 Други задължения 81 179 1 583
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 39 789 150
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 042 4
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 161 146
  8.1 Депозити, салда и други задължения 4 161 146
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 59 202 0
10 Други задължения 212 006 −473
11 Сметки за преоценка 350 735 0
12 Капитал и резерви 97 202 0
Общо пасиви 2 640 557 8 257
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите