Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 25 september 2015

29 september 2015

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 25 september 2015 minskade guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) med 1 miljon EUR p.g.a. försäljning av guldmynt av en centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,4 miljarder EUR till 264,7 miljarder EUR.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
24 september 2015  7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 144 miljoner USD 142 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna ovan genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,6 miljarder EUR till 358,9 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 0,2 miljarder EUR till 1 051,6 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 35 miljarder EUR till 115,4 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 16,9 miljarder EUR till 404,2 miljarder EUR. Onsdagen den 23 september 2015 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 70,7 miljarder EUR och ersattes med en ny på 71,1 miljarder EUR med en löptid på sju dagar. Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan oförändrat nära noll medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 123 miljarder EUR (jämfört med 139,5 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 13,9 miljarder EUR till 631,1 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 25 september 2015 Förändring jämfört med den 18 september 2015 – Köp Förändring jämfört med den 18 september 2015 – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 22,2 miljarder EUR - -
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 10,5 miljarder EUR - -
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 120,3 miljarder EUR + 2 miljarder EUR -
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 12,8 miljarder EUR + 0,8 miljarder EUR -
Program för köp av offentliga värdepapper 337,9 miljarder EUR + 11,2 miljarder EUR -
Program för värdepappersmarknaderna 127,6 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 11,9 miljarder EUR till 457,5 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 364.455 −1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 291.642 1.454
  2.1 Fordringar på IMF 79.155 105
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 212.486 1.348
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 39.907 −1.139
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 21.131 542
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 21.131 542
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 527.329 374
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 71.077 412
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 456.227 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 25 −38
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 138.403 1.798
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 989.993 14.483
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 631.112 13.894
  7.2 Andra värdepapper 358.880 589
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 25.177 0
9 Övriga tillgångar 222.595 806
Summa tillgångar 2.620.631 18.317
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.051.626 −244
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 580.586 −28.435
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 457.455 −11.898
  2.2 Inlåningsfacilitet 122.988 −16.537
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 143 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 4.874 52
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 193.994 38.617
  5.1 Offentliga sektorn 115.378 35.046
  5.2 Övriga skulder 78.616 3.571
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 40.257 4.321
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.059 −281
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 5.330 196
  8.1 Inlåning och övriga skulder 5.330 196
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 59.456 0
10 Övriga skulder 217.826 4.090
11 Värderegleringskonton 367.423 0
12 Eget kapital 97.201 0
Summa skulder 2.620.631 18.317
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media