Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 25. septembra 2015

29. september 2015

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 25. septembra 2015, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 1 milijon EUR zaradi neto prodaje zlatih kovancev s strani ene centralne banke Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je povečalo za 0,4 milijarde EUR na 264,7 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
24. september 2015  7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 144 mio USD 142 mio USD

Zgornje transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,6 milijarde EUR na 358,9 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 0,2 milijarde EUR na 1.051,6 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 35 milijard EUR na 115,4 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 16,9 milijarde EUR na 404,2 milijarde EUR. V sredo, 23. septembra 2015, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 70,7 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 71,1 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni. Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je ostala skoraj nespremenjena blizu nič, medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 123 milijard EUR (v primerjavi s 139,5 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 13,9 milijarde EUR na 631,1 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 25. septembra 2015 Razlika od 18. septembra 2015 – kupljeno Razlika od 18. septembra 2015 – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 22,2 milijarde EUR - -
Drugi program nakupa kritih obveznic 10,5 milijarde EUR - -
Tretji program nakupa kritih obveznic 120,3 milijarde EUR +2 milijardi EUR -
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 12,8 milijarde EUR +0,8 milijardi EUR -
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 337,9 milijarde EUR +11,2 milijardi EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 127,6 milijarde EUR - -

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 11,9 milijarde EUR na 457,5 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 364.455 −1
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 291.642 1.454
  2.1 Terjatve do MDS 79.155 105
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 212.486 1.348
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 39.907 −1.139
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 21.131 542
  4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 21.131 542
  4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 527.329 374
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 71.077 412
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 456.227 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 25 −38
  5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 138.403 1.798
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 989.993 14.483
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 631.112 13.894
  7.2 Drugi vrednostni papirji 358.880 589
8 Dolg širše države v EUR 25.177 0
9 Druga sredstva 222.595 806
Skupaj sredstva 2.620.631 18.317
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.051.626 −244
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 580.586 −28.435
  2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 457.455 −11.898
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 122.988 −16.537
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 143 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 4.874 52
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 193.994 38.617
  5.1 Širša država 115.378 35.046
  5.2 Druge obveznosti 78.616 3.571
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 40.257 4.321
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.059 −281
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 5.330 196
  8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 5.330 196
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 59.456 0
10 Druge obveznosti 217.826 4.090
11 Računi prevrednotenja 367.423 0
12 Kapital in rezerve 97.201 0
Skupaj obveznosti 2.620.631 18.317
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije