European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 25. septembru 2015

29. septembra 2015

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 25. septembra 2015 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) znížil o 1 mil. EUR v dôsledku čistého predaja zlatých mincí, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa zvýšila o 0,4 mld. EUR na 264,7 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
24. septembra 2015  7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 144 mil. USD 142 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 0,6 mld. EUR na 358,9 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 0,2 mld. EUR na 1 051,6 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 35 mld. EUR na 115,4 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 a 4 na strane pasív) vzrástol o 16,9 mld. EUR na 404,2 mld. EUR. V stredu 23. septembra 2015 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 70,7 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 71,1 mld. EUR so splatnosťou sedem dní. Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) zostal takmer nezmenený na úrovni blízkej nule, zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 123 mld. EUR (v porovnaní so 139,5 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 13,9 mld. EUR na 631,1 mld. EUR. Nasledujúca tabuľka uvádza podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 25. septembru 2015 Zmena oproti 18. septembru 2015: nákup Zmena oproti 18. septembru 2015: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 22,2 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 10,5 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 120,3 mld. EUR +2 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 12,8 mld. EUR +0,8 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov verejného sektora 337,9 mld. EUR +11,2 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 127,6 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na  bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 11,9 mld. EUR na 457,5 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 364 455 −1
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 291 642 1 454
  2.1 Pohľadávky voči MMF 79 155 105
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 212 486 1 348
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 39 907 −1 139
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 21 131 542
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 21 131 542
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 527 329 374
  5.1 Hlavné refinančné operácie 71 077 412
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 456 227 0
  5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 25 −38
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 138 403 1 798
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 989 993 14 483
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 631 112 13 894
  7.2 Ostatné cenné papiere 358 880 589
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 25 177 0
9 Ostatné aktíva 222 595 806
Aktíva spolu 2 620 631 18 317
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 051 626 −244
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 580 586 −28 435
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 457 455 −11 898
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 122 988 −16 537
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 143 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 4 874 52
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 193 994 38 617
  5.1 Verejná správa 115 378 35 046
  5.2 Ostatné záväzky 78 616 3 571
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 40 257 4 321
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 059 −281
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 5 330 196
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 5 330 196
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 59 456 0
10 Ostatné pasíva 217 826 4 090
11 Účty precenenia 367 423 0
12 Základné imanie a rezervy 97 201 0
Pasíva spolu 2 620 631 18 317
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá