Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 25 września 2015 roku

29 września 2015

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 25.09.2015 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) zmniejszył się o 1 mln EUR w wyniku sprzedaży netto złotych monet przez jeden z banków centralnych Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,4 mld EUR do poziomu 264,7 mld EUR.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
24.09.2015  7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 144 mln USD 142 mln USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,6 mld EUR do poziomu 358,9 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 0,2 mld EUR do poziomu 1051,6 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 35 mld EUR do poziomu 115,4 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 16,9 mld EUR do poziomu 404,2 mld EUR. W środę 23.09.2015 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 70,7 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem siedmiodniowym, w kwocie 71,1 mld EUR. Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) pozostało praktycznie bez zmian na poziomie bliskim zera, zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 123 mld EUR (wobec 139,5 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 13,9 mld EUR do poziomu 631,1 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 25.09.2015 Różnica wobec 18.09.2015 – zakup Różnica wobec 18.09.2015 – wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 22,2 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 10,5 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 120,3 mld EUR +2 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 12,8 mld EUR +0,8 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych wyemitowanych przez sektor publiczny 337,9 mld EUR +11,2 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 127,6 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 11,9 mld EUR do poziomu 457,5 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 364.455 −1
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 291.642 1.454
  2.1 Należności od MFW 79.155 105
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 212.486 1.348
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 39.907 −1.139
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 21.131 542
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 21.131 542
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 527.329 374
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 71.077 412
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 456.227 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 25 −38
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 138.403 1.798
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 989.993 14.483
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 631.112 13.894
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 358.880 589
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 25.177 0
9 Pozostałe aktywa 222.595 806
Aktywa razem 2.620.631 18.317
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.051.626 −244
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 580.586 −28.435
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 457.455 −11.898
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 122.988 −16.537
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 143 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 4.874 52
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 193.994 38.617
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 115.378 35.046
  5.2 Pozostałe zobowiązania 78.616 3.571
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 40.257 4.321
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.059 −281
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 5.330 196
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 5.330 196
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 59.456 0
10 Pozostałe pasywa 217.826 4.090
11 Różnice z wyceny 367.423 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 97.201 0
Pasywa razem 2.620.631 18.317
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami