Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 25 september 2015

29 september 2015

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 25 september 2015 daalde de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) met EUR 1 miljoen ten gevolge van de netto verkoop van gouden munten door een centrale bank van het Eurosysteem.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,4 miljard naar EUR 264,7 miljard.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
24 september 2015  7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 144 miljoen USD 142 miljoen

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 0,6 miljard naar EUR 358,9 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 0,2 miljard naar EUR 1.051,6 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 35 miljard naar EUR 115,4 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 16,9 miljard naar EUR 404,2 miljard. Op woensdag 23 september 2015 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 70,7 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 71,1 miljard, met een looptijd van zeven dagen, verrekend. Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) bleef vrijwel onveranderd en bijna nul, terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 123 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 139,5 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 13,9 miljard naar EUR 631,1 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar portefeuille. Alle portefeuilles worden geboekt tegen kostprijs minus afschrijvingen.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 25 september 2015 Verschil t.o.v. 18 september 2015 – Aankopen Verschil t.o.v. 18 september 2015 – Aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 22,2 miljard - -
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 10,5 miljard - -
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 120,3 miljard +EUR 2 miljard -
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 12,8 miljard +EUR 0,8 miljard -
Programma voor de aankoop van activa uit de publieke sector EUR 337,9 miljard +EUR 11,2 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 127,6 miljard - -

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 11,9 miljard naar EUR 457,5 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 364.455 −1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 291.642 1.454
  2.1 Vorderingen op het IMF 79.155 105
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 212.486 1.348
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 39.907 −1.139
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 21.131 542
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 21.131 542
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 527.329 374
  5.1 Basis-herfinancieringstransacties 71.077 412
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 456.227 0
  5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 25 −38
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 138.403 1.798
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 989.993 14.483
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 631.112 13.894
  7.2 Overige waardepapieren 358.880 589
8 Overheidsschuld, luidende in euro 25.177 0
9 Overige activa 222.595 806
Totaal activa 2.620.631 18.317
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.051.626 −244
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 580.586 −28.435
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 457.455 −11.898
  2.2 Depositofaciliteit 122.988 −16.537
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 143 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 4.874 52
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 193.994 38.617
  5.1 Overheid 115.378 35.046
  5.2 Overige verplichtingen 78.616 3.571
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 40.257 4.321
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.059 −281
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.330 196
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 5.330 196
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 59.456 0
10 Overige passiva 217.826 4.090
11 Herwaarderingsrekeningen 367.423 0
12 Kapitaal en reserves 97.201 0
Totaal passiva 2.620.631 18.317
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media