Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2015. gada 25. septembrī

2015. gada 29. septembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2015. gada 25. septembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 1 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai veicot zelta monētu neto pārdošanu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) palielinājās par 0.4 mljrd. euro (līdz 264.7 mljrd. euro).

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2015. gada 24. septembris  Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 144 milj. ASV dolāru 142 milj. ASV dolāru

Šos likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.6 mljrd. euro (līdz 358.9 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 1051.6 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 35 mljrd. euro (līdz 115.4 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 16.9 mljrd. euro (līdz 404.2 mljrd. euro). Trešdien, 2015. gada 23. septembrī, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 70.7 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 71.1 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas. Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski nemainījās un bija tuvu nullei, bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 123 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 139.5 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 13.9 mljrd. euro (līdz 631.1 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2015. gada 25. septembrī uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 18. septembri Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 18. septembri
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 22.2 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 10.5 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 120.3 mljrd. euro +2 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 12.8 mljrd. euro +0.8 mljrd. euro
"Valsts sektora vērtspapīru iegādes programma" 337.9 mljrd. euro +11.2 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 127.6 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 11.9 mljrd. euro (līdz 457.5 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 364 455 −1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 291 642 1 454
  2.1 SVF debitoru parādi 79 155 105
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 212 486 1 348
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 39 907 −1 139
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 21 131 542
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 21 131 542
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 527 329 374
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 71 077 412
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 456 227 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 25 −38
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 138 403 1 798
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 989 993 14 483
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 631 112 13 894
  7.2 Pārējie vērtspapīri 358 880 589
8 Valdības parāds euro 25 177 0
9 Pārējie aktīvi 222 595 806
Kopā aktīvi 2 620 631 18 317
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 051 626 −244
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 580 586 −28 435
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 457 455 −11 898
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 122 988 −16 537
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 143 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 4 874 52
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 193 994 38 617
  5.1 Saistības pret valdību 115 378 35 046
  5.2 Pārējās saistības 78 616 3 571
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 40 257 4 321
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2 059 −281
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 5 330 196
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 5 330 196
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 59 456 0
10 Pārējās saistības 217 826 4 090
11 Pārvērtēšanas konti 367 423 0
12 Kapitāls un rezerves 97 201 0
Kopā pasīvi 2 620 631 18 317
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem