SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 25. september 2015

29. september 2015

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 25. september 2015 faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 1 mio. euro som følge af en centralbank i Eurosystemets nettosalg af guldmønter.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,4 mia. euro til 264,7 mia. euro.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
24. september 2015  Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage 144 mio. USD 142 mio. USD

Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 0,6 mia. euro til 358,9 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 0,2 mia. euro til 1.051,6 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 35 mia. euro til 115,4 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 16,9 mia. euro til 404,2 mia. euro. Onsdag den 23. september 2015 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 70,7 mia. euro, og en ny på 71,1 mia. euro blev afviklet med en løbetid på syv dage. Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var stort set uændret og tæt på nul. Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 123 mia. euro (mod 139,5 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 13,9 mia. euro til 631,1 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 25. september 2015 Ændring i forhold til 18. september 2015 – opkøb Ændring i forhold til 18. september 2015 – indfrielser
Første program til opkøb af dækkede obligationer 22,2 mia. euro - -
Andet program til opkøb af dækkede obligationer 10,5 mia. euro - -
Tredje program til opkøb af dækkede obligationer 120,3 mia. euro +2 mia. euro -
Programmet til opkøb af asset-backed securities 12,8 mia. euro +0,8 mia. euro -
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 337,9 mia. euro +11,2 mia. euro -
Securities Markets Programme 127,6 mia. euro - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 11,9 mia. euro til 457,5 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 364.455 −1
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 291.642 1.454
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 79.155 105
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 212.486 1.348
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 39.907 −1.139
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 21.131 542
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 21.131 542
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 527.329 374
  5.1 Primære markedsoperationer 71.077 412
  5.2 Langfristede markedsoperationer 456.227 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 25 −38
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 138.403 1.798
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 989.993 14.483
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 631.112 13.894
  7.2 Andre værdipapirer 358.880 589
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 25.177 0
9 Andre aktiver 222.595 806
Aktiver i alt 2.620.631 18.317
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.051.626 −244
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 580.586 −28.435
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 457.455 −11.898
  2.2 Indlånsfacilitet 122.988 −16.537
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 143 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 4.874 52
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 193.994 38.617
  5.1 Offentlig forvaltning og service 115.378 35.046
  5.2 Andre forpligtelser 78.616 3.571
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 40.257 4.321
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.059 −281
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 5.330 196
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 5.330 196
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 59.456 0
10 Andre forpligtelser 217.826 4.090
11 Revalueringskonti 367.423 0
12 Kapital og reserver 97.201 0
Passiver i alt 2.620.631 18.317
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt