European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 25. září 2015

29. září 2015

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 25. září 2015 poklesl objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 1 mil. EUR v důsledku čistého prodeje zlatých mincí jednou z centrálních bank Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se zvýšil o 0,4 mld. EUR na 264,7 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
24. září 2015  reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 144 mil. USD 142 mil. USD

Tyto výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,6 mld. EUR na 358,9 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 0,2 mld. EUR na 1 051,6 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 35 mld. EUR na 115,4 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 16,9 mld. EUR na 404,2 mld. EUR. Ve středu 23. září 2015 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 70,7 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 71,1 mld. EUR se splatností sedm dní. Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita a na téměř nulové úrovni, pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo přijato 123 mld. EUR (oproti 139,5 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 13,9 mld. EUR na 631,1 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 25. září 2015 Rozdíl v porovnání s 18. zářím 2015 – nákup Rozdíl v porovnání s 18. zářím 2015 – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 22,2 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 10,5 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 120,3 mld. EUR +2 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 12,8 mld. EUR +0,8 mld. EUR
Program nákupu – veřejný sektor 337,9 mld. EUR +11,2 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 127,6 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 11,9 mld. EUR na 457,5 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 364 455 −1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 291 642 1 454
  2.1 Pohledávky za MMF 79 155 105
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 212 486 1 348
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 39 907 −1 139
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 21 131 542
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 21 131 542
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 527 329 374
  5.1 Hlavní refinanční operace 71 077 412
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 456 227 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 25 −38
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 138 403 1 798
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 989 993 14 483
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 631 112 13 894
  7.2 Ostatní cenné papíry 358 880 589
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 25 177 0
9 Ostatní aktiva 222 595 806
Aktiva celkem 2 620 631 18 317
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 051 626 −244
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 580 586 −28 435
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 457 455 −11 898
  2.2 Vkladová facilita 122 988 −16 537
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 143 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 4 874 52
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 193 994 38 617
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 115 378 35 046
  5.2 Ostatní závazky 78 616 3 571
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 40 257 4 321
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 059 −281
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 5 330 196
  8.1 Vklady a ostatní závazky 5 330 196
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 59 456 0
10 Ostatní pasiva 217 826 4 090
11 Účty přecenění 367 423 0
12 Kapitál a rezervní fondy 97 201 0
Pasiva celkem 2 620 631 18 317
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média