Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 25 септември 2015 г.

29 септември 2015 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 25 септември 2015 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) отбелязва намаление с 1 млн. евро в резултат от нетната продажбата на златни монети от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се увеличава с 0,4 млрд. евро до 264,7 млрд. евро.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
24 септември 2015 г.  7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 144 млн. щатски долара 142 млн. щатски долара

Тези транзакции по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,6 млрд. евро до 358,9 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) намаляват с 0,2 млрд. евро до 1051,6 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 35 млрд. евро до 115,4 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 16,9 млрд. евро до 404,2 млрд. евро. На 23 септември 2015 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 70,7 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 71,1 млрд. евро със седемдневен матуритет. Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) остава практически без изменение и близо до нулата, а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 123 млрд. евро (при 139,5 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 13,9 млрд. евро до 631,1 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 25 септември 2015 г. Разлика спрямо 18 септември 2015 г. – покупки Разлика спрямо 18 септември 2015 г. – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 22,2 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 10,5 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 120,3 млрд. евро +2 млрд. евро -
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 12,8 млрд. евро +0,8 млрд. евро -
Програма за закупуване на ценни книжа на публичния сектор 337,9 млрд. евро +11,2 млрд. евро -
Програма за пазарите на ценни книжа 127,6 млрд. евро - -

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 11,9 млрд. евро до 457,5 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 364 455 −1
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 291 642 1 454
  2.1 Вземания от МВФ 79 155 105
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 212 486 1 348
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 39 907 −1 139
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 21 131 542
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 21 131 542
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 527 329 374
  5.1 Основни операции по рефинансиране 71 077 412
  5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 456 227 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 25 −38
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 138 403 1 798
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 989 993 14 483
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 631 112 13 894
  7.2 Други ценни книжа 358 880 589
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 25 177 0
9 Други активи 222 595 806
Общо активи 2 620 631 18 317
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 051 626 −244
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 580 586 −28 435
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 457 455 −11 898
  2.2 Депозитно улеснение 122 988 −16 537
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 143 0
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 4 874 52
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 193 994 38 617
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 115 378 35 046
  5.2 Други задължения 78 616 3 571
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 40 257 4 321
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 059 −281
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 330 196
  8.1 Депозити, салда и други задължения 5 330 196
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 59 456 0
10 Други задължения 217 826 4 090
11 Сметки за преоценка 367 423 0
12 Капитал и резерви 97 201 0
Общо пасиви 2 620 631 18 317
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите