Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 11 september 2015

15 september 2015

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 11 september 2015 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) var nästan oförändrad på 264,3 miljarder EUR.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
10 september 2015  7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 136 miljoner USD 141 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna ovan genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 1,3 miljarder EUR till 358,3 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 1,2 miljarder EUR till 1 053,9 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 8,4 miljarder EUR till 58,1 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 6,9 miljarder EUR till 367,1 miljarder EUR. Onsdagen den 9 september 2015 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 71 miljarder EUR och ersattes med en ny på 70,9 miljarder EUR med en löptid på sju dagar.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan oförändrat på 0,1 miljard EUR medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 159,9 miljarder EUR (jämfört med 167 miljarder föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 17,3 miljarder EUR till 602,8 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 11 september 2015 Förändring jämfört med den 4 september 2015 – Köp Förändring jämfört med den 4 september 2015 – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 22,3 miljarder EUR - -
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 10,5 miljarder EUR - -
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 116,1 miljarder EUR + 3,9 miljarder EUR -
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 11,9 miljarder EUR + 0,4 miljarder EUR -
Program för köp av offentliga värdepapper 314,4 miljarder EUR + 13 miljarder EUR -
Program för värdepappersmarknaderna 127,6 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 16,8 miljarder EUR till 466,5 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 364.458 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 288.762 −787
  2.1 Fordringar på IMF 79.125 −3
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 209.638 −784
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 41.952 1.279
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 21.137 1.665
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 21.137 1.665
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 527.197 −158
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 70.909 −131
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 456.227 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 61 −27
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 134.090 3.548
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 961.084 15.946
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 602.827 17.234
  7.2 Andra värdepapper 358.257 −1.288
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 25.177 0
9 Övriga tillgångar 223.423 −2.523
Summa tillgångar 2.587.280 18.969
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.053.902 −1.162
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 626.523 9.711
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 466.471 16.791
  2.2 Inlåningsfacilitet 159.910 −7.087
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 142 7
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 4.849 201
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 125.196 8.901
  5.1 Offentliga sektorn 58.110 8.421
  5.2 Övriga skulder 67.086 480
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 33.577 −1.125
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.165 −129
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 4.758 651
  8.1 Inlåning och övriga skulder 4.758 651
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 59.456 0
10 Övriga skulder 212.231 1.921
11 Värderegleringskonton 367.423 0
12 Eget kapital 97.201 0
Summa skulder 2.587.280 18.969
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media