Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 11. septembra 2015

15. september 2015

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 11. septembra 2015, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) je ostalo skoraj nespremenjeno na ravni 264,3 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
10. september 2015  7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 136 mio USD 141 mio USD

Zgornje transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 1,3 milijarde EUR na 358,3 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 1,2 milijarde EUR na 1.053,9 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 8,4 milijarde EUR na 58,1 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 6,9 milijarde EUR na 367,1 milijarde EUR. V sredo, 9. septembra 2015, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 71 milijard EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 70,9 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je ostala skoraj nespremenjena na ravni 0,1 milijarde EUR, medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 159,9 milijarde EUR (v primerjavi s 167 milijardami EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 17,3 milijarde EUR na 602,8 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 11. septembra 2015 Razlika od 4. septembra 2015 – kupljeno Razlika od 4. septembra 2015 – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 22,3 milijarde EUR - -
Drugi program nakupa kritih obveznic 10,5 milijarde EUR - -
Tretji program nakupa kritih obveznic 116,1 milijarde EUR +3,9 milijarde EUR -
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 11,9 milijarde EUR +0,4 milijarde EUR -
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 314,4 milijarde EUR +13 milijard EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 127,6 milijarde EUR - -

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 16,8 milijarde EUR na 466,5 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 364.458 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 288.762 −787
  2.1 Terjatve do MDS 79.125 −3
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 209.638 −784
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 41.952 1.279
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 21.137 1.665
  4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 21.137 1.665
  4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 527.197 −158
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 70.909 −131
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 456.227 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 61 −27
  5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 134.090 3.548
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 961.084 15.946
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 602.827 17.234
  7.2 Drugi vrednostni papirji 358.257 −1.288
8 Dolg širše države v EUR 25.177 0
9 Druga sredstva 223.423 −2.523
Skupaj sredstva 2.587.280 18.969
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.053.902 −1.162
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 626.523 9.711
  2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 466.471 16.791
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 159.910 −7.087
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 142 7
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 4.849 201
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 125.196 8.901
  5.1 Širša država 58.110 8.421
  5.2 Druge obveznosti 67.086 480
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 33.577 −1.125
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.165 −129
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 4.758 651
  8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 4.758 651
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 59.456 0
10 Druge obveznosti 212.231 1.921
11 Računi prevrednotenja 367.423 0
12 Kapital in rezerve 97.201 0
Skupaj obveznosti 2.587.280 18.969
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije