Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 11. septembru 2015

15. septembra 2015

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 11. septembra 2015 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) zostala takmer nezmenená na úrovni 264,3 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
10. septembra 2015  7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 136 mil. USD 141 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 1,3 mld. EUR na 358,3 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 1,2 mld. EUR na 1 053,9 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 8,4 mld. EUR na 58,1 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 a 4 na strane pasív) vzrástol o 6,9 mld. EUR na 367,1 mld. EUR. V stredu 9. septembra 2015 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 71 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 70,9 mld. EUR so splatnosťou sedem dní.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) zostal takmer nezmenený na úrovni 0,1 mld. EUR, zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 159,9 mld. EUR (v porovnaní so 167 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 17,3 mld. EUR na 602,8 mld. EUR. Nasledujúca tabuľka uvádza podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 11. septembru 2015 Zmena oproti 4. septembru 2015: nákup Zmena oproti 4. septembru 2015: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 22,3 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 10,5 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 116,1 mld. EUR +3,9 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 11,9 mld. EUR +0,4 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov verejného sektora 314,4 mld. EUR +13 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 127,6 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 16,8 mld. EUR na 466,5 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 364 458 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 288 762 −787
  2.1 Pohľadávky voči MMF 79 125 −3
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 209 638 −784
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 41 952 1 279
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 21 137 1 665
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 21 137 1 665
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 527 197 −158
  5.1 Hlavné refinančné operácie 70 909 −131
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 456 227 0
  5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 61 −27
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 134 090 3 548
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 961 084 15 946
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 602 827 17 234
  7.2 Ostatné cenné papiere 358 257 −1 288
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 25 177 0
9 Ostatné aktíva 223 423 −2 523
Aktíva spolu 2 587 280 18 969
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 053 902 −1 162
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 626 523 9 711
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 466 471 16 791
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 159 910 −7 087
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 142 7
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 4 849 201
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 125 196 8 901
  5.1 Verejná správa 58 110 8 421
  5.2 Ostatné záväzky 67 086 480
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 33 577 −1 125
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 165 −129
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 4 758 651
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 4 758 651
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 59 456 0
10 Ostatné pasíva 212 231 1 921
11 Účty precenenia 367 423 0
12 Základné imanie a rezervy 97 201 0
Pasíva spolu 2 587 280 18 969
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá