Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 11 września 2015 roku

15 września 2015

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 11.09.2015 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) pozostała na praktycznie niezmienionym poziomie 264,3 mld EUR.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
10.09.2015  7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 136 mln USD 141 mln USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 1,3 mld EUR do poziomu 358,3 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 1,2 mld EUR do poziomu 1053,9 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 8,4 mld EUR do poziomu 58,1 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 6,9 mld EUR do poziomu 367,1 mld EUR. W środę 9.09.2015 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 71 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem siedmiodniowym, w kwocie 70,9 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) pozostało na praktycznie niezmienionym poziomie 0,1 mld EUR, zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 159,9 mld EUR (wobec 167 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 17,3 mld EUR do poziomu 602,8 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 11.09.2015 Różnica wobec 4.09.2015 – zakup Różnica wobec 4.09.2015 – wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 22,3 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 10,5 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 116,1 mld EUR +3,9 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 11,9 mld EUR +0,4 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych wyemitowanych przez sektor publiczny 314,4 mld EUR +13 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 127,6 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 16,8 mld EUR do poziomu 466,5 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 364.458 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 288.762 −787
  2.1 Należności od MFW 79.125 −3
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 209.638 −784
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 41.952 1.279
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 21.137 1.665
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 21.137 1.665
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 527.197 −158
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 70.909 −131
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 456.227 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 61 −27
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 134.090 3.548
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 961.084 15.946
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 602.827 17.234
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 358.257 −1.288
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 25.177 0
9 Pozostałe aktywa 223.423 −2.523
Aktywa razem 2.587.280 18.969
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.053.902 −1.162
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 626.523 9.711
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 466.471 16.791
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 159.910 −7.087
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 142 7
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 4.849 201
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 125.196 8.901
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 58.110 8.421
  5.2 Pozostałe zobowiązania 67.086 480
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 33.577 −1.125
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.165 −129
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 4.758 651
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 4.758 651
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 59.456 0
10 Pozostałe pasywa 212.231 1.921
11 Różnice z wyceny 367.423 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 97.201 0
Pasywa razem 2.587.280 18.969