Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 11 september 2015

15 september 2015

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 11 september 2015 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) bleef vrijwel onveranderd op EUR 264,3 miljard.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
10 september 2015  7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 136 miljoen USD 141 miljoen

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 1,3 miljard naar EUR 358,3 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 1,2 miljard naar EUR 1.053,9 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 8,4 miljard naar EUR 58,1 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 6,9 miljard naar EUR 367,1 miljard. Op woensdag 9 september 2015 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 71 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 70,9 miljard, met een looptijd van zeven dagen, verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) bleef vrijwel onveranderd op EUR 0,1 miljard, terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 159,9 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 167 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 17,3 miljard naar EUR 602,8 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen kostprijs minus afschrijvingen.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 11 september 2015 Verschil t.o.v. 4 september 2015 – Aankopen Verschil t.o.v. 4 september 2015 – Aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 22,3 miljard - -
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 10,5 miljard - -
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 116,1 miljard +EUR 3,9 miljard -
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 11,9 miljard +EUR 0,4 miljard -
Programma voor de aankoop van activa uit de publieke sector EUR 314,4 miljard +EUR 13 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 127,6 miljard - -

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 16,8 miljard naar EUR 466,5 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 364.458 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 288.762 −787
  2.1 Vorderingen op het IMF 79.125 −3
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 209.638 −784
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 41.952 1.279
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 21.137 1.665
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 21.137 1.665
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 527.197 −158
  5.1 Basis-herfinancieringstransacties 70.909 −131
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 456.227 0
  5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 61 −27
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 134.090 3.548
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 961.084 15.946
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 602.827 17.234
  7.2 Overige waardepapieren 358.257 −1.288
8 Overheidsschuld, luidende in euro 25.177 0
9 Overige activa 223.423 −2.523
Totaal activa 2.587.280 18.969
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.053.902 −1.162
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 626.523 9.711
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 466.471 16.791
  2.2 Depositofaciliteit 159.910 −7.087
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 142 7
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 4.849 201
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 125.196 8.901
  5.1 Overheid 58.110 8.421
  5.2 Overige verplichtingen 67.086 480
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 33.577 −1.125
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.165 −129
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.758 651
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 4.758 651
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 59.456 0
10 Overige passiva 212.231 1.921
11 Herwaarderingsrekeningen 367.423 0
12 Kapitaal en reserves 97.201 0
Totaal passiva 2.587.280 18.969
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media