Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2015. gada 11. septembrī

2015. gada 15. septembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2015. gada 11. septembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) faktiski nemainījās (264.3 mljrd. euro).

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2015. gada 10. septembris   Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 136 milj. ASV dolāru 141 milj. ASV dolāru

Iepriekš minētos likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 1.3 mljrd. euro (līdz 358.3 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.2 mljrd. euro (līdz 1 053.9 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 8.4 mljrd. euro (līdz 58.1 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 6.9 mljrd. euro (līdz 367.1 mljrd. euro). Trešdien, 2015. gada 9. septembrī, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 71 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 70.9 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski nemainījās (0.1 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 159.9 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 167 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 17.3 mljrd. euro (līdz 602.8 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2015. gada 11. septembrī uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 4. septembri Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 4. septembri
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 22.3 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 10.5 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 116.1 mljrd. euro +3.9 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 11.9 mljrd. euro +0.4 mljrd. euro
"Valsts sektora vērtspapīru iegādes programma" 314.4 mljrd. euro +13 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 127.6 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 16.8 mljrd. euro (līdz 466.5 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 364 458 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 288 762 −787
  2.1 SVF debitoru parādi 79 125 −3
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 209 638 −784
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 41 952 1 279
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 21 137 1 665
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 21 137 1 665
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 527 197 −158
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 70 909 −131
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 456 227 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 61 −27
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 134 090 3 548
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 961 084 15 946
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 602 827 17 234
  7.2 Pārējie vērtspapīri 358 257 −1 288
8 Valdības parāds euro 25 177 0
9 Pārējie aktīvi 223 423 −2 523
Kopā aktīvi 2 587 280 18 969
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 053 902 −1 162
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 626 523 9 711
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 466 471 16 791
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 159 910 −7 087
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 142 7
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 4 849 201
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 125 196 8 901
  5.1 Saistības pret valdību 58 110 8 421
  5.2 Pārējās saistības 67 086 480
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 33 577 −1 125
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2 165 −129
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 4 758 651
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 4 758 651
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 59 456 0
10 Pārējās saistības 212 231 1 921
11 Pārvērtēšanas konti 367 423 0
12 Kapitāls un rezerves 97 201 0
Kopā pasīvi 2 587 280 18 969
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem