SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 11. september 2015

15. september 2015

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 11. september 2015, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) forblev praktisk taget uændret og udgjorde 264,3 mia. euro.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
10. september 2015  Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage 136 mio. USD 141 mio. USD

Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 1,3 mia. euro til 358,3 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 1,2 mia. euro til 1.053,9 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 8,4 mia. euro til 58,1 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 6,9 mia. euro til 367,1 mia. euro. Onsdag den 9. september 2015 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 71 mia. euro, og en ny på 70,9 mia. euro blev afviklet med en løbetid på syv dage.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var stort set uændret på 0,1 mia. euro. Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 159,9 mia. euro (mod 167 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 17,3 mia. euro til 602,8 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 11. september 2015 Ændring i forhold til 4. september 2015 – opkøb Ændring i forhold til 4. september 2015 – indfrielser
Første program til opkøb af dækkede obligationer 22,3 mia. euro - -
Andet program til opkøb af dækkede obligationer 10,5 mia. euro - -
Tredje program til opkøb af dækkede obligationer 116,1 mia. euro +3,9 mia. euro -
Programmet til opkøb af asset-backed securities 11,9 mia. euro +0,4 mia. euro -
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 314,4 mia. euro +13 mia. euro -
Securities Markets Programme 127,6 mia. euro - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 16,8 mia. euro til 466,5 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 364.458 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 288.762 −787
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 79.125 −3
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 209.638 −784
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 41.952 1.279
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 21.137 1.665
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 21.137 1.665
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 527.197 −158
  5.1 Primære markedsoperationer 70.909 −131
  5.2 Langfristede markedsoperationer 456.227 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 61 −27
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 134.090 3.548
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 961.084 15.946
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 602.827 17.234
  7.2 Andre værdipapirer 358.257 −1.288
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 25.177 0
9 Andre aktiver 223.423 −2.523
Aktiver i alt 2.587.280 18.969
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.053.902 −1.162
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 626.523 9.711
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 466.471 16.791
  2.2 Indlånsfacilitet 159.910 −7.087
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 142 7
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 4.849 201
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 125.196 8.901
  5.1 Offentlig forvaltning og service 58.110 8.421
  5.2 Andre forpligtelser 67.086 480
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 33.577 −1.125
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.165 −129
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 4.758 651
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 4.758 651
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 59.456 0
10 Andre forpligtelser 212.231 1.921
11 Revalueringskonti 367.423 0
12 Kapital og reserver 97.201 0
Passiver i alt 2.587.280 18.969
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt