Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 11. září 2015

15. září 2015

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 11. září 2015 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) zůstal prakticky beze změny na úrovni 264,3 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
10. září 2015  reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 136 mil. USD 141 mil. USD

Tyto výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 1,3 mld. EUR na 358,3 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 1,2 mld. EUR na 1 053,9 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 8,4 mld. EUR na 58,1 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 6,9 mld. EUR na 367,1 mld. EUR. Ve středu 9. září 2015 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 71 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 70,9 mld. EUR se splatností sedm dní.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,1 mld. EUR, tedy prakticky stejný objem jako o týden dříve, pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo přijato 159,9 mld. EUR (oproti 167 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 17,3 mld. EUR na 602,8 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 11. září 2015 Rozdíl v porovnání se 4. zářím 2015 – nákup Rozdíl v porovnání se 4. zářím 2015 – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 22,3 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 10,5 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 116,1 mld. EUR +3,9 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 11,9 mld. EUR +0,4 mld. EUR
Program nákupu – veřejný sektor 314,4 mld. EUR +13 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 127,6 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 16,8 mld. EUR na 466,5 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 364 458 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 288 762 −787
  2.1 Pohledávky za MMF 79 125 −3
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 209 638 −784
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 41 952 1 279
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 21 137 1 665
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 21 137 1 665
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 527 197 −158
  5.1 Hlavní refinanční operace 70 909 −131
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 456 227 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 61 −27
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 134 090 3 548
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 961 084 15 946
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 602 827 17 234
  7.2 Ostatní cenné papíry 358 257 −1 288
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 25 177 0
9 Ostatní aktiva 223 423 −2 523
Aktiva celkem 2 587 280 18 969
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 053 902 −1 162
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 626 523 9 711
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 466 471 16 791
  2.2 Vkladová facilita 159 910 −7 087
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 142 7
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 4 849 201
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 125 196 8 901
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 58 110 8 421
  5.2 Ostatní závazky 67 086 480
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 33 577 −1 125
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 165 −129
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 4 758 651
  8.1 Vklady a ostatní závazky 4 758 651
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 59 456 0
10 Ostatní pasiva 212 231 1 921
11 Účty přecenění 367 423 0
12 Kapitál a rezervní fondy 97 201 0
Pasiva celkem 2 587 280 18 969