Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 26 juni 2015

30 juni 2015

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 26 juni 2015 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 1 miljard EUR till 276 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i USD (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
25 juni 2015  7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 115 miljoner USD 115 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,4 miljarder EUR till 374,1 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 2,9 miljarder EUR till 1 039 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 27,1 miljarder EUR till 137,6 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 65,3 miljarder EUR till 469,2 miljarder EUR. Onsdagen den 24 juni 2015 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 89,7 miljarder EUR och ersattes med en ny på 88,2 miljarder EUR med en löptid på sju dagar.

Under veckan förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 19,3 miljarder EUR och ersattes med en ny på 17,3 miljarder EUR. Dessutom avvecklades en riktad långfristig refinansieringstransaktion på 73,8 miljarder EUR med en löptid på 1 190 dagar.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 0,3 miljarder EUR (jämfört med 0,4 miljard EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 86,3 miljarder EUR (jämfört med 81,4 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 13,9 miljarder EUR till 465,1 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 26 juni 2015 Förändring jämfört med den 19 juni 2015 – Köp Förändring jämfört med den 19 juni 2015 – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 23,2 miljarder EUR - - 0,4 miljarder EUR
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 10,8 miljarder EUR - - 0,1 miljard EUR
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 94,6 miljarder EUR + 2,5 miljarder EUR -
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 8,6 miljarder EUR + 0,3 miljarder EUR -
Program för köp av offentliga värdepapper 193,9 miljarder EUR + 11,6 miljarder EUR -
Program för värdepappersmarknaderna 134,0 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 49,6 miljarder EUR till 389,3 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 383.966 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 306.656 2.462
  2.1 Fordringar på IMF 82.171 273
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 224.485 2.188
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 38.676 −1.623
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 21.812 765
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 21.812 765
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 555.596 70.150
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 88.234 −1.424
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 467.096 71.728
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 267 −154
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 134.698 −2.208
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 839.235 14.352
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 465.142 13.908
  7.2 Andra värdepapper 374.094 444
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 25.742 0
9 Övriga tillgångar 233.162 3.698
Summa tillgångar 2.539.544 87.596
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.038.969 2.891
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 475.740 54.456
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 389.322 49.564
  2.2 Inlåningsfacilitet 86.293 4.888
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 125 5
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 5.164 −363
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 204.009 28.650
  5.1 Offentliga sektorn 137.594 27.111
  5.2 Övriga skulder 66.415 1.539
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 29.648 867
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.284 −3
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 6.391 −184
  8.1 Inlåning och övriga skulder 6.391 −184
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 60.656 0
10 Övriga skulder 214.992 1.420
11 Värderegleringskonton 403.298 0
12 Eget kapital 98.392 −139
Summa skulder 2.539.544 87.596