Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 26. júnu 2015

30. júna 2015

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 26. júna 2015 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie) zvýšila o 1 mld. EUR na 276 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
25. júna 2015  7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 115 mil. USD 115 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 0,4 mld. EUR na 374,1 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 2,9 mld. EUR na 1 039 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 27,1 mld. EUR na 137,6 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 65,3 mld. EUR na 469,2 mld. EUR. V stredu 24. júna 2015 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 89,7 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 88,2 mld. EUR so splatnosťou sedem dní.

V priebehu týždňa bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia v objeme 19,3 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 17,3 mld. EUR. Okrem toho bola vyrovnaná aj cielená dlhodobejšia refinančná operácia vo výške 73,8 mld. EUR so splatnosťou 1 190 dní.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,3 mld. EUR (v porovnaní s 0,4 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 86,3 mld. EUR (v porovnaní s 81,4 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 13,9 mld. EUR na 465,1 mld. EUR. Nasledujúca tabuľka uvádza podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 26. júnu 2015 Zmena oproti 19. júnu 2015: nákup Zmena oproti 19. júnu 2015: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 23,2 mld. EUR -0,4 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 10,8 mld. EUR -0,1 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 94,6 mld. EUR +2,5 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 8,6 mld. EUR +0,3 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov verejného sektora 193,9 mld. EUR +11,6 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 134,0 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 49,6 mld. EUR na 389,3 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 383 966 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 306 656 2 462
  2.1 Pohľadávky voči MMF 82 171 273
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 224 485 2 188
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 38 676 −1 623
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 21 812 765
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 21 812 765
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 555 596 70 150
  5.1 Hlavné refinančné operácie 88 234 −1 424
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 467 096 71 728
  5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 267 −154
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 134 698 −2 208
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 839 235 14 352
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 465 142 13 908
  7.2 Ostatné cenné papiere 374 094 444
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 25 742 0
9 Ostatné aktíva 233 162 3 698
Aktíva spolu 2 539 544 87 596
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 038 969 2 891
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 475 740 54 456
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 389 322 49 564
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 86 293 4 888
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 125 5
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 5 164 −363
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 204 009 28 650
  5.1 Verejná správa 137 594 27 111
  5.2 Ostatné záväzky 66 415 1 539
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 29 648 867
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 284 −3
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 6 391 −184
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 6 391 −184
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 60 656 0
10 Ostatné pasíva 214 992 1 420
11 Účty precenenia 403 298 0
12 Základné imanie a rezervy 98 392 −139
Pasíva spolu 2 539 544 87 596
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá