Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 26 juni 2015

30 juni 2015

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 26 juni 2015 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 1 miljard naar EUR 276 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
25 juni 2015  7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 115 miljoen USD 115 miljoen

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 0,4 miljard naar EUR 374,1 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 2,9 miljard naar EUR 1.039 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 27,1 miljard naar EUR 137,6 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 65,3 miljard naar EUR 469,2 miljard. Op woensdag 24 juni 2015 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 89,7 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 88,2 miljard, met een looptijd van zeven dagen, verrekend.

Tijdens de week verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 19,3 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 17,3 miljard verrekend. Daarnaast werd een gerichte langerlopende herfinancieringstransactie (TLTRO) van EUR 73,8 miljard, met een looptijd van 1.190 dagen, verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) bedroeg EUR 0,3 miljard (vergeleken met EUR 0,4 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 86,3 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 81,4 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 13,9 miljard naar EUR 465,1 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen kostprijs minus afschrijvingen.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 26 juni 2015 Verschil ten opzichte van 19 juni 2015 – Aankopen Verschil ten opzichte van 19 juni 2015 – Aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 23,2 miljard - -EUR 0,4 miljard
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 10,8 miljard - -EUR 0,1 miljard
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 94,6 miljard +EUR 2,5 miljard -
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 8,6 miljard +EUR 0,3 miljard -
Programma voor de aankoop van activa uit de publieke sector EUR 193,9 miljard +EUR 11,6 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 134,0 miljard - -

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 49,6 miljard naar EUR 389,3 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 383.966 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 306.656 2.462
  2.1 Vorderingen op het IMF 82.171 273
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 224.485 2.188
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 38.676 −1.623
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 21.812 765
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 21.812 765
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 555.596 70.150
  5.1 Basis-herfinancieringstransacties 88.234 −1.424
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 467.096 71.728
  5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 267 −154
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 134.698 −2.208
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 839.235 14.352
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 465.142 13.908
  7.2 Overige waardepapieren 374.094 444
8 Overheidsschuld, luidende in euro 25.742 0
9 Overige activa 233.162 3.698
Totaal activa 2.539.544 87.596
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.038.969 2.891
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 475.740 54.456
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 389.322 49.564
  2.2 Depositofaciliteit 86.293 4.888
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 125 5
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 5.164 −363
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 204.009 28.650
  5.1 Overheid 137.594 27.111
  5.2 Overige verplichtingen 66.415 1.539
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 29.648 867
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.284 −3
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 6.391 −184
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 6.391 −184
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 60.656 0
10 Overige passiva 214.992 1.420
11 Herwaarderingsrekeningen 403.298 0
12 Kapitaal en reserves 98.392 −139
Totaal passiva 2.539.544 87.596
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media