Mogućnosti pretraživanja
Home Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 26. lipnja 2015.

30. lipnja 2015.

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 26. lipnja 2015. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) povećalo se za 1 mlrd. EUR na 276 mlrd. EUR zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija te operacija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima (vidjeti dolje).

Operacije likvidnosti u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
25. lipnja 2015.  7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 115 milijuna USD 115 milijuna USD

Transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) povećala su se za 0,4 mlrd. EUR na 374,1 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 2,9 mlrd. EUR na 1.039 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 27,1 mlrd. EUR na 137,6 mlrd. EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) povećali su se za 65,3 mlrd. EUR na 469,2 mlrd. EUR. U srijedu, 24. lipnja 2015., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 89,7 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 88,2 mlrd. EUR s rokom dospijeća od sedam dana.

Tijekom tjedna dospjela je operacija dugoročnijeg refinanciranja u visini 19,3 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 17,3 mlrd. EUR. Osim toga, namirena je i ciljana operacija dugoročnijeg refinanciranja u visini 73,8 mlrd. EUR s rokom dospijeća od 1.190 dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,3 mlrd. EUR (u odnosu na 0,4 mlrd. EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti novčanih depozita (stavka 2.2. obveza) iznosila 86,3 mlrd. EUR (u odnosu na 81,4 mlrd. EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 13,9 mlrd. EUR na 465,1 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 26. lipnja 2015. Razlika u odnosu na 19. lipnja 2015. – kupljeno Razlika u odnosu na 19. lipnja 2015. – dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 23,2 mlrd. EUR –0,4 mlrd EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 10,8 mlrd. EUR –0,1 mlrd EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 94,6 mlrd. EUR +2,5 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 8,6 mlrd. EUR +0,3 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 193,9 mlrd. EUR +11,6 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 134,0 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 49,6 mlrd. EUR na 389,3 mlrd. EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 383 966 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 306 656 2 462
  2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 82 171 273
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 224 485 2 188
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 38 676 −1 623
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 21 812 765
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 21 812 765
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 555 596 70 150
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 88 234 −1 424
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 467 096 71 728
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 267 −154
  5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 134 698 −2 208
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 839 235 14 352
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 465 142 13 908
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 374 094 444
8 Dug opće države nominiran u eurima 25 742 0
9 Ostala imovina 233 162 3 698
Ukupno imovina 2 539 544 87 596
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 038 969 2 891
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 475 740 54 456
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 389 322 49 564
  2.2 Novčani depoziti 86 293 4 888
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 125 5
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 5 164 −363
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 204 009 28 650
  5.1 Opća država 137 594 27 111
  5.2 Ostale obveze 66 415 1 539
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 29 648 867
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 2 284 −3
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 6 391 −184
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 6 391 −184
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 60 656 0
10 Ostale obveze 214 992 1 420
11 Računi revalorizacije 403 298 0
12 Kapital i pričuve 98 392 −139
Ukupno obveze 2 539 544 87 596
KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije