Επιλογές αναζήτησης
Home Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 26ης Ιουνίου 2015

30 Ιουνίου 2015

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 26 Ιουνίου 2015 ο χρυσός και οι απαιτήσεις σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) δεν σημείωσαν καμία μεταβολή.

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 1 δισεκ. ευρώ σε 276 δισεκ. ευρώ λόγω συναλλαγών πελατών και χαρτοφυλακίου, καθώς και λόγω πράξεων παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ (βλ. παρακάτω).

Πράξεις παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ

Ημερομηνία αξίας Είδος πράξης Ποσό κατά τη λήξη Νέο ποσό
25 Ιουνίου 2015  Αντιστρεπτέα πράξη παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ, διάρκειας 7 ημερών 115 εκατ. δολάρια ΗΠΑ 115 εκατ. δολάρια ΗΠΑ

Οι πράξεις παροχής ρευστότητας διενεργήθηκαν από το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο της πάγιας συμφωνίας ανταλλαγής νομισμάτων που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός αυτών που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.2 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, αυξήθηκαν κατά 0,4 δισεκ. ευρώ σε 374,1 δισεκ. ευρώ. Τα  τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 2,9 δισεκ. ευρώ σε 1.039 δισεκ. ευρώ. Οι  υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 27,1 δισεκ. ευρώ σε 137,6 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 65,3 δισεκ. ευρώ σε 469,2 δισεκ. ευρώ. Την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης (στοιχείο 5.1 του ενεργητικού) ύψους 89,7 δισεκ. ευρώ και διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 88,2 δισεκ. ευρώ, διάρκειας επτά ημερών.

Εντός της εβδομάδας έληξε μια πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης ύψους 19,3 δισεκ. ευρώ και διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 17,3 δισεκ. ευρώ. Την ίδια ημέρα, διακανονίστηκε μια στοχευμένη πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ) ύψους 73,8 δισεκ. ευρώ, διάρκειας 1.190 ημερών.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν 0,3 δισεκ. ευρώ (έναντι 0,4 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 86.3 δισεκ. ευρώ (έναντι 81,4 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα).

Οι τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.1 του ενεργητικού) από το Ευρωσύστημα αυξήθηκαν κατά 13,9 δισεκ. ευρώ σε 465,1 δισεκ. ευρώ. Στον παρακάτω πίνακα αναλύεται λεπτομερώς το στοιχείο 7.1 του ενεργητικού ανά χαρτοφυλάκιο. Οι τίτλοι που περιλαμβάνονται σε όλα τα χαρτοφυλάκια καταγράφονται στο αποσβεσθέν κόστος.

Χαρτοφυλάκια τίτλων νομισματικής πολιτικής Δηλωθείσα αξία στις 26 Ιουνίου 2015 Διαφορά σε σχέση με τις 19 Ιουνίου 2015 – Αγορές Διαφορά σε σχέση με τις 19 Ιουνίου 2015 – Εξοφλήσεις
Πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών 1 23,2 δισεκ. ευρώ - -0,4 δισεκ. ευρώ
Πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών 2 10,8 δισεκ. ευρώ - -0,1 δισεκ. ευρώ
Πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών 3 94,6 δισεκ. ευρώ +2,5 δισεκ. ευρώ -
Πρόγραμμα αγοράς τίτλων που έχουν εκδοθεί έναντι περιουσιακών στοιχείων 8,6 δισεκ. ευρώ +0,3 δισεκ. ευρώ -
Πρόγραμμα αγοράς τίτλων του δημόσιου τομέα 193,9 δισεκ. ευρώ +11,6 δισεκ. ευρώ -
Πρόγραμμα για τις Αγορές Τίτλων 134,0 δισεκ. ευρώ - -

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 49,6 δισεκ. ευρώ σε 389,3 δισεκ. ευρώ.

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 383.966 0
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 306.656 2.462
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 82.171 273
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 224.485 2.188
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 38.676 −1.623
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 21.812 765
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 21.812 765
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 555.596 70.150
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 88.234 −1.424
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 467.096 71.728
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 267 −154
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 134.698 −2.208
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 839.235 14.352
  7.1 Τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής 465.142 13.908
  7.2 Λοιποί τίτλοι 374.094 444
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 25.742 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 233.162 3.698
Σύνολο ενεργητικού 2.539.544 87.596
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.038.969 2.891
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 475.740 54.456
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 389.322 49.564
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 86.293 4.888
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 125 5
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 5.164 −363
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 204.009 28.650
  5.1 Γενική κυβέρνηση 137.594 27.111
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 66.415 1.539
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 29.648 867
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 2.284 −3
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 6.391 −184
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 6.391 −184
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 60.656 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 214.992 1.420
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 403.298 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 98.392 −139
Σύνολο παθητικού 2.539.544 87.596
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου