SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 26. juni 2015

30. juni 2015

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 26. juni 2015, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 1 mia. euro til 276 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
25. juni 2015  Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage 115 mio. euro 115 mio. euro

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 0,4 mia. euro til 374,1 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 2,9 mia. euro til 1.039 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 27,1 mia. euro til 137,6 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 65,3 mia. euro til 469,2 mia. euro. Onsdag den 24. juni 2015 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 89,7 mia. euro, og en ny på 88,2 mia. euro blev afviklet med en løbetid på syv dage.

I løbet af ugen udløb en langfristet markedsoperation på 19,3 mia. euro, og en ny på 17,3 mia. euro blev afviklet. Desuden blev en målrettet langfristet markedsoperation (TLTRO) på 73,8 mia. euro afviklet med en løbetid på 1.190 dage.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,3 mia. euro (mod 0,4 mia. euro i den foregående uge). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 86,3 mia. euro (mod 81,4 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 13,9 mia. euro til 465,1 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 26. juni 2015 Ændring i forhold til 19. juni 2015 – opkøb Ændring i forhold til 19. juni 2015 – indfrielser
Første program til opkøb af dækkede obligationer   23,2 mia. euro - -0,4 mia. euro
Andet program til opkøb af dækkede obligationer   10,8 mia. euro - -0,1 mia. euro
Tredje program til opkøb af dækkede obligationer   94,6 mia. euro +2,5 mia. euro -
Programmet til opkøb af asset-backed securities   8,6 mia. euro +0,3 mia. euro -
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 193,9 mia. euro +11,6 mia. euro -
Securities Markets Programme   134,0 mia. euro - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 49,6 mia. euro til 389,3 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 383.966 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 306.656 2.462
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 82.171 273
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 224.485 2.188
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 38.676 −1.623
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 21.812 765
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 21.812 765
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 555.596 70.150
  5.1 Primære markedsoperationer 88.234 −1.424
  5.2 Langfristede markedsoperationer 467.096 71.728
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 267 −154
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 134.698 −2.208
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 839.235 14.352
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 465.142 13.908
  7.2 Andre værdipapirer 374.094 444
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 25.742 0
9 Andre aktiver 233.162 3.698
Aktiver i alt 2.539.544 87.596
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.038.969 2.891
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 475.740 54.456
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 389.322 49.564
  2.2 Indlånsfacilitet 86.293 4.888
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 125 5
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 5.164 −363
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 204.009 28.650
  5.1 Offentlig forvaltning og service 137.594 27.111
  5.2 Andre forpligtelser 66.415 1.539
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 29.648 867
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.284 −3
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 6.391 −184
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 6.391 −184
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 60.656 0
10 Andre forpligtelser 214.992 1.420
11 Revalueringskonti 403.298 0
12 Kapital og reserver 98.392 −139
Passiver i alt 2.539.544 87.596
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt