Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 26. červnu 2015

30. června 2015

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 26. června 2015 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech (viz níže) zvýšil o 1 mld. EUR na 276 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
25. června 2015  reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 115 mil. USD 115 mil. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,4 mld. EUR na 374,1 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 2,9 mld. EUR na 1 039 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 27,1 mld. EUR na 137,6 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 65,3 mld. EUR na 469,2 mld. EUR. Ve středu 24. června 2015 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 89,7 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 88,2 mld. EUR se splatností sedm dní.

Ve sledovaném týdnu byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 19,3 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 17,3 mld. EUR. Dále byla vypořádána cílená dlouhodobější refinanční operace (TLTRO) o objemu 73,8 mld. EUR se splatností 1 190 dní.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,3 mld. EUR (ve srovnání s 0,4 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 86,3 mld. EUR (ve srovnání se 81,4 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 13,9 mld. EUR na 465,1 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 26. červnu 2015 Rozdíl v porovnání s 19. červnem 2015 – nákup Rozdíl v porovnání s 19. červnem 2015 – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 23,2 mld. EUR -0,4 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 10,8 mld. EUR -0,1 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 94,6 mld. EUR +2,5 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 8,6 mld. EUR +0,3 mld. EUR
Program nákupu – veřejný sektor 193,9 mld. EUR +11,6 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 134,0 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 49,6 mld. EUR na 389,3 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 383 966 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 306 656 2 462
  2.1 Pohledávky za MMF 82 171 273
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 224 485 2 188
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 38 676 −1 623
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 21 812 765
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 21 812 765
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 555 596 70 150
  5.1 Hlavní refinanční operace 88 234 −1 424
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 467 096 71 728
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 267 −154
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 134 698 −2 208
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 839 235 14 352
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 465 142 13 908
  7.2 Ostatní cenné papíry 374 094 444
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 25 742 0
9 Ostatní aktiva 233 162 3 698
Aktiva celkem 2 539 544 87 596
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 038 969 2 891
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 475 740 54 456
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 389 322 49 564
  2.2 Vkladová facilita 86 293 4 888
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 125 5
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 5 164 −363
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 204 009 28 650
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 137 594 27 111
  5.2 Ostatní závazky 66 415 1 539
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 29 648 867
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 284 −3
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 6 391 −184
  8.1 Vklady a ostatní závazky 6 391 −184
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 60 656 0
10 Ostatní pasiva 214 992 1 420
11 Účty přecenění 403 298 0
12 Kapitál a rezervní fondy 98 392 −139
Pasiva celkem 2 539 544 87 596
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média