Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 26 юни 2015 г.

30 юни 2015 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 26 юни 2015 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 1 млрд. евро до 276 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
25 юни 2015 г.  7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 115 млн. щатски долара 115 млн. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,4 млрд. евро до 374,1 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 2,9 млрд. евро до 1039 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 27,1 млрд. евро до 137,6 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 65,3 млрд. евро до 469,2 млрд. евро. На 24 юни 2015 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 89,7 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 88,2 млрд. евро със седемдневен матуритет.

През седмицата настъпи падежът на операция по дългосрочно рефинансиране в размер на 19,3 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 17,3 млрд. евро. Освен това бе извършено плащането по целева операция по дългосрочно рефинансиране (ЦОДР)в размер на 73,8 млрд. евро с матуритет 1190 дни.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,3 млрд. евро (при 0,4 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 86,3 млрд. евро (при 81,4 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 13,9 млрд. евро до 465,1 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 26 юни 2015 г. Разлика спрямо 19 юни 2015 г. – покупки Разлика спрямо 19 юни 2015 г. – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 23,2 млрд. евро - -0,4 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 10,8 млрд. евро - -0,1 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 94,6 млрд. евро +2,5 млрд. евро -
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 8,6 млрд. евро +0,3 млрд. евро -
Програма за закупуване на ценни книжа на публичния сектор 193,9 млрд. евро +11,6 млрд. евро -
Програма за пазарите на ценни книжа 134,0 млрд. евро - -

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 49,6 млрд. евро до 389,3 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 383 966 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 306 656 2 462
  2.1 Вземания от МВФ 82 171 273
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 224 485 2 188
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 38 676 −1 623
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 21 812 765
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 21 812 765
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 555 596 70 150
  5.1 Основни операции по рефинансиране 88 234 −1 424
  5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 467 096 71 728
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 267 −154
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 134 698 −2 208
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 839 235 14 352
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 465 142 13 908
  7.2 Други ценни книжа 374 094 444
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 25 742 0
9 Други активи 233 162 3 698
Общо активи 2 539 544 87 596
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 038 969 2 891
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 475 740 54 456
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 389 322 49 564
  2.2 Депозитно улеснение 86 293 4 888
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 125 5
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 5 164 −363
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 204 009 28 650
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 137 594 27 111
  5.2 Други задължения 66 415 1 539
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 29 648 867
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 284 −3
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 6 391 −184
  8.1 Депозити, салда и други задължения 6 391 −184
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 60 656 0
10 Други задължения 214 992 1 420
11 Сметки за преоценка 403 298 0
12 Капитал и резерви 98 392 −139
Общо пасиви 2 539 544 87 596
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите