Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 19 juni 2015

23 juni 2015

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 19 juni 2015 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,9 miljarder EUR till 275 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i USD (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
18 juni 2015  7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 113 miljoner USD 115 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 1 miljard EUR till 373,7 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 1,9 miljarder EUR till 1 036,1 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 37,6 miljarder EUR till 110,5 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 14,9 miljarder EUR till 403,9 miljarder EUR. Onsdagen den 17 juni 2015 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 90,4 miljarder EUR och ersattes med en ny på 89,7 miljarder EUR med en löptid på sju dagar.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 0,4 miljarder EUR (jämfört med 0,1 miljard EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 81,4 miljarder EUR (jämfört med 96,7 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 9 miljarder EUR till 451,2 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 19 juni 2015 Förändring jämfört med den 12 juni 2015 – Köp Förändring jämfört med den 12 juni 2015 – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 23,7 miljarder EUR - - 1,1 miljarder EUR
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 10,9 miljarder EUR - - 0,2 miljarder EUR
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 92,1 miljarder EUR + 2,2 miljarder EUR -
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 8,3 miljarder EUR + 0,1 miljard EUR -
Program för köp av offentliga värdepapper 182,3 miljarder EUR + 11,9 miljarder EUR -
Program för värdepappersmarknaderna 134,0 miljarder EUR - - 4,1 miljarder EUR

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 14,3 miljarder EUR till 339,8 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 383.966 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 304.194 377
  2.1 Fordringar på IMF 81.898 −427
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 222.296 804
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 40.300 −490
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 21.047 −1.038
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 21.047 −1.038
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 485.446 −374
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 89.658 −735
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 395.367 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 421 362
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 136.906 3.749
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 824.883 8.011
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 451.233 9.019
  7.2 Andra värdepapper 373.650 −1.008
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 25.742 0
9 Övriga tillgångar 229.463 −386
Summa tillgångar 2.451.947 9.850
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.036.078 1.934
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 421.283 −29.581
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 339.758 −14.322
  2.2 Inlåningsfacilitet 81.405 −15.266
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 120 8
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 5.527 −47
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 175.359 39.918
  5.1 Offentliga sektorn 110.483 37.552
  5.2 Övriga skulder 64.876 2.367
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 28.781 15
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.287 −226
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 6.575 −764
  8.1 Inlåning och övriga skulder 6.575 −764
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 60.656 0
10 Övriga skulder 213.572 −3.157
11 Värderegleringskonton 403.298 0
12 Eget kapital 98.531 1.758
Summa skulder 2.451.947 9.850

Kontakt för media